Ðại-Ðàn Chợ Lớn ngày 20-12-26- Thánh-giáo dạy về việc lập Tân-Luật

Ðại-Ðàn Chợ Lớn ngày 20-12-26

THẦY

Các Con

Chư Môn-đệ nghe!

Thầy đã muốn cho hoàn toàn phải cần có luật, mà hễ có luật thì cần phải do theo đó mà hành Ðạo, mới khỏi điều sơ thất đặng. Nhiều đứa nhờ công-quả chút ít mà đặng Thầy trọng dụng, là có ý để chúng nó đặng vui lòng mà bước tới, dè đâu đã chẳng trông sợ nơi lịnh Thầy, lại lấy ý riêng mà làm cho có lời kích bác trong Ðạo. Thầy hỏi có đáng tội chăng? Nếu Thầy chẳng lấy đức từ bi mà dìu-dắt các con, thì chư Thần, Thánh đã phạt mấy đứa cách nặng nề hơn nữa! Các con khá liệu mà hành Ðạo!

Chư nhu nghe! Ðạo Trời dìu bước nhơn sanh, đường Thánh dẫn người phàm-tục; sanh nhằm lối may mắn, đặng gặp một Ðạo chánh, nếu chẳng lo dưỡng tánh trau mình, để bước vào con đường cực-lạc, thoát đọa Tam Ðồ, một mai cánh rũ bông tàn, rốt cuộc lại ăn năn vô ích.

Ta vì thương xót sanh-linh, mở Ðạo Tam-Kỳ để độ người hữu phước, nếu chẳng mau chân, ngày giờ hầu cận, chư Tiên Phật hội Tam-Giáo xin bế lại, thì dầu ta có muốn cứu vớt thêm cũng chẳng qua số Thiên-cơ đặng.