26 Avril 1926 – Thánh-giáo phong Thánh lần đầu

Ðêm 25 rạng mặt 26 Avril 1926
14 rạng mặt rằm tháng ba,năm Bính-Dần.

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

Kim triêu dĩ đáo Thiên-Trung-Quang,
Am hiểu thế tình tánh đức nan;
Chỉ đãi thời lai Quang minh tụ,
Tả ban thiểu đức, Hữu ban mang.

Ðức, Hậu, phong vi tiên-đạo phò cơ Ðạo-Sĩ.
Cư, phong vi Tá-Cơ Tiên-Hạt Ðạo-Sĩ.
Tắc, phong vi Hộ-giá Tiên-đồng tá-cơ Ðạo-Sĩ.
Trung, Lịch, đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo lịnh sắc mạng Ta.
Kỳ, phong vi Tiên-Sắc-Lang-Quân Nhâm-Thuyết-Ðạo-Giáo-Sư.
Bản, phong vi Tiên-đạo Công-Thần Thuyết-Ðạo-Sư.
Cư, tuân theo lời Thầy truyền mà thi hành.