30 Mai 1926 – Thánh-giáo dạy rằng dù cho trẻ con trong bụng cũng phải độ, sao các con lại đuổi các thịện- nam, tín-nữ?. Trước Thầy giáng sanh lập Phật-giáo, nay dùng huyền diệu mà giáo Ðạo chớ không giáng sanh nữa

Trường-Sanh-Tự (Cần-Guộc)
Dimanche 30 Mai 1926 , 19 tháng Tư năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

Thầy chẳng hiểu thế nào chư Môn-đệ ám muội, dường ấy?

“Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh” là nghiã gì? Dầu cho trẻ con trong bụng cũng phải độ; sao các con lại đuổi các thiện-nam tín-nữ?

Hứa nhập – Khai môn.
Chư chúng sanh nghe:

Từ trước Ta giáng sanh lập Phật-Giáo gần sáu ngàn năm thì Phật-đạo chánh truyền gần thay đổi. TA hằng nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn. Nay nhứt định lấy huyền diệu mà giáo-đạo, chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển Phật-Giáo lại cho hoàn toàn.

Dường nầy, từ đây chư chúng sanh chẳng tu bị đọa A-Tỳ, thì hết lời nói rằng: ” Phật-Tông vô giáo ” , mà chối tội nữa.

Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam-kỳ Phổ-độ nầy mà không tu, thì không còn trông mong siêu rỗi.

Tại đây là một nơi Ta khởi chế sự “Tế-lễ thờ phượng” lại.

Bổn hội nghe:

Giữa chùa gần hai trang thờ Quan-Âm Bồ-Tát va Quan-Thánh Ðế-Quân, phải lập ra một điện để Thánh-Tượng Ta ở giữa. Bên mặt Ta để tượng Quan-Âm, bên trái thì tượng Quan-Ðế: còn chư Tiên, chư Thánh, chư Phật để hàng dưới. Xưng hiệu chùa la Ngọc Hoàng Tự.