27 juin 1926 – Thánh-giáo dạy nhạc-lễ

27 juin 1926
18 tháng 5 Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Nhơn, con phải khởi sự kể từ ngày nay cho tới ngày Ngọc-Ðàn Vĩnh-Nguyên-Tự tập nhạc đủ lại hết. Như nhập lễ thì đừng đánh trống Bác-Nhã, mà đánh Ngọc-Hoàng-Sấm, nghĩa là mỗi hồi mười hai tiếng, đổ xuống đủ 12 hồi, ba lần như vậy.

Bạch-Ngọc-Chung cũng dọng ấy.
Khi nhập lễ xướng “Khởi-Nhạc”, thì phải đánh trống và đờn bảy bài cho đủ.

Chừng hiến lễ, phải đờn Nam-Xuân ba bài, vị Lễ Sanh phải hiến lễ bảy lái, đi chữ Tâm. Tới khi thài, thì đờn “Ðảo-Ngũ-Cung”, rồi con lại bắt đầu đờn lại, cho chư Môn-đệ tụng kinh.

Lịch, Tân -Luật con lập, có Thầy giáng đủ lễ hết, vậy con truyền cho chư Môn-đệ, đặng chúng nó y theo mà hành lễ.

Nghiã, con phải học xướng cho thuộc làu.

Biểu Ðức cũng vậy. Ba con phải nhớ lời thầy dặn cho kỹ nghe.

Mấy đứa con là: Nghiã, Hậu, Tràng, Cư, Tắc, Sang đều mặc đồ trắng, hầu theo thứ lớp như vầy:

Nghiã, Ðức đứng xướng ngoài, là tại bàn thờ Hộ-Pháp, rồi Hậu, Tràng đứng cặp kế đó; kẽ ba con, sau rốt hết; Tắc giữa, Cư mặt, Sang trái.

Còn ba bàn thờ trong thì biểu Lịch lập lại như vầy:

Giữa Thượng-Ðàn
Hữu Ngọc-Ðàn.
Tả Thái-Ðàn.

Còn Thánh-vị của chư Môn-đệ đã dĩ vãng thì tùy theo phái nó mà sắp kế theo bàn thờ Thầy.
Kỳ, Kim hầu xướng nội, là tại bàn thờ trong, biểu chúng nó đứng như vầy:

Kỳ bên mặt, Kim bên trái.

Còn Bản, Giỏi, một cặp lễ sanh đầu, đi giữa với một cặp nữa, là Tỷ với Tiếp;

Tả thì Nhơn với Tường, hữu thì Giảng với Kinh.

Lập ngoài cho đủ ba bàn vọng đều để chư Lễ-Sanh hầu.

Chừng nào nội xướng, thì để cho Lễ-Sanh điện lễ, cúng vật thì để sẵn ngoài ba bàn; chừng Lễ-Sanh xướng, thì đem vô cho mấy vị Chức-Sắc hiến lễ.

Trung, con phải cậy hai vị Lão Thành Minh-Ðường hầu trong, đặng tiếp lễ Thượng-Ðàn; Ngọc-Ðàn thì Kính và Chương, còn Thái-Ðàn, ngày ấy thầy lựa.

Cười…..

Ba bàn ngoài, thì mỗi bàn phải có hai viên chức-sắc hiến lễ.

Tương và Tươi tại giữa Thựơng-Ðàn.

Muồi và Vân, bên Ngọc-Ðàn, còn Thái-Ðàn ngày ấy Thầy định.

Cừơi…

Bản đứng dậy , Thầy vẻ đi chữ Tâm là sao, rồi Thầy mới dạy tiếp đặng.

(Phết trước mấy dấu ngón chơn mặt, dơ lên, phết qua một cái, đặng làm cái chấm… Ðứng hai chơn cho ngang nhau… Con phết đi, đứng thụt lại).

Cư, con đi cho nó coi con.

Các con coi thầy đi đây nè.

Hiểu, lấy nước con.

Con đi thế nào thành hai chữ Tâm lộn ngược như vậy.

Cư đi trúng, đi lại nữa con.

Cư giỏi con, phải vậy, như con muốn cho ra bộ lịch sự, thì khi chấm gót, con nhún bộ xuống một chút.

Cười…..

Giỏi, Bản… Thầy tiếp.

Ðọc lại, Nghiã.

Như Ngoại xướng điện “Trà” “Quỳ”, chức-sắc đồng quì dưng trà lên khỏi đầu. Một cặp Lễ-Sanh đầu ở giữa hầu, đặng cầm Song-đăng bước lên. Khi xướng “Quì”, thì cũng phết chơn trái, đá chơn mặt, quỳ xuống cho đều với ba cặp Lễ-Sanh kia, chừng trống nhạc đỗ thì lần lần đứng dậy cho đều, day mặt vào Bửu-Ðiện.

… Phải vậy con… Hễ đứng dậy rồi, xây mặt vào Chánh- Ðiện, để song-đăng và cúng vật xuống ngay ngực; chừng trống đổ lần thứ nhì, cung lên; nhạc lại khởi, thì xem nhịp mà đi bảy lái; chừng ấy Thầy dặn Nhơn nó nhịp lại cho các con đi.

Cười…

Con Trung, con phải giữ y như nghi tiết mà hành lễ.