5 juillet 1926 – Thánh-giáo khuyên dạy một chức-sắc tên K.

5 juillet 1926

Cao-Ðài

K….. Nghe Thầy dạy con.

Người ở dưới thế nầy, muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả.

Thầy đến đô rỗi các con là lập thành một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc Ðạo cùng chăng là nơi các con muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho con nghe. K… ôi! Nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình, thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ.

K…. con ôi! – Cửa Bạch-Ngọc-Kinh ít kẻ, chớ chốn A-Tỳ vốn nhiều người. Con liệu mà hành đạo. Thầy thương con chừng nào, ngày sau con càng ăn-năn tiếc chừng nấy.

Thầy đã hiểu lòng con ăn năn sám hối, nên Thầy đã tha tội trước cho con rồi.

Phận sự con rất lớn, tại Ngọc-Ðàn con sẽ thọ lịnh.