Cầu-Kho, 19 Février 1927 -Thánh-giáo dạy: Thầy ước sao các con biết tự lập và cho đủ tư cách

Cầu-Kho, 19 Février 1927

Thầy các con

Thầy vì lẽ công mà phong chức-sắc cho mỗi đứa là cũng do Toà Tam-Giáo xin, chớ xem lại trong hàng Môn-đệ đã thọ tước cũng chưa đặng mấy đứa cho xứng đáng. Vậy các con đứa nào được thưởng phong cũng chẳng nên vi mừng mà quên phận sự; còn mấy đứa chưa đặng phong thưởng cũng không nên vi buồn mà thất đạo tâm. Các con hiểu à?

Thầy ước sao cho các con biết tự lập thì Thầy mới vui lòng, chớ các con nhập môn cho đông, lãnh Thiên-Phong cho nhiều mà không đủ tư cách, thì các con phải tự hỏi mình coi có bổ ích vào đâu chăng? Hiểu à?