13 Février 1927 – Thánh-giáo nói về sở dụng thiêng-liêng và sở dụng phàm-trần của Hiệp-Thiên-Ðài

13 Février 1927
21-1 Ðinh-Mão

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Các con. Cả chư Môn-Ðệ khá tuân-mạng.

Hiệp-Thiên-Ðài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng-liêng mối Ðạo. Hễ Ðạo còn thì Hiệp-Thiên-Ðài vẫn còn.

Thầy đã nói ngũ chi Ðại Ðạo bị qui phàm là vì khi trước Thầy giao Chánh-Giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh-Giáo mà lập ra phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao Chánh-Giáo cho tay phàm nữa.

Lại nữa Hiệp-Thiên-Ðài là nơi của Giáo-Tông đến thông công cùng Tam-Thâp-Lục-Thiên, Tam-Thiên-Thế-Giái, Lục-thập-bát Ðịa-cầu, Thập-điện-diêm-cung mà cầu siêu cho cả nhơn-loại. Thầy đã nói sở-dụng thiêng-liêng; Thầy cũng nên nói sở-dụng phàm trần cuả nó nữa.

Hiệp-Thiên-Ðài dưới quyền Hộ-Pháp Chưởng-quản, tả có Thượng-Sanh, hữu có Thượng-Phẩm. Thầy lại chọn Thập-Nhị Thời-Quân chia ra làm ba:

1 – Phần của Hộ-Pháp chưởng quyền về Pháp-thì

Hậu là Bảo-Pháp
Ðức là Hiến-Pháp
Nghĩa là Khai-Pháp
Tràng là Tiếp Pháp

Lo bảo hộ luật Ðời và luật Ðạo; chẳng ai qua Luật mà Hiệp-Thiên-Ðài chẳng biết.

2 – Thượng-Phẩm thì quyền về phần Ðạo, dưới quyền:

Chương là Bảo-Ðạo
Tươi là Hiến-Ðạo
Ðãi là khai Ðạo
Trọng là Tiếp-Ðạo

Lo về phần Ðạo nơi Tịnh-Thất; mấy Thánh-Thất, đều xem sóc chư Môn-đệ thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng.

3 – Thượng-Sanh thì lo về phần Ðời;

Bảo-Thế thì Phước
Hiến-Thế: Mạnh
Khai-Thế:Thâu
Tiếp thế: Vĩnh

Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành Ðạo.

Thầy cho các con biết rằng: hệ trọng quyền thì ắt có trọng phạt.

Thầy ban ơn cho các con

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo là giữ gìn, Hiến là dâng, Khai là mở, bày ra, Tiếp là rước.