Chợ Lớn 31-1-27- Thánh-giáo dạy rán công thêm nữa để đi cho cùng bước đường

Chợ Lớn 31-1-27

Thầy các con

Ngày qua thấm thoát, nhặt thúc bóng quang-âm xuân mãn kế xuân về, nước non màu vẫn cũng như xưa, mà tâm hạnh nhơn tình biết bao thay đổ. Một xuân qua tức là Ðạo một lần bước chóng; ngày nầy năm ngoái vẫn ra sao, mà đến ngày nay màn Chánh-Giáo đã dìm-dà, xủ khuất bóng trần, gương trí-huệ rạng ngần soi khách tục. Thầy mầng cho các con đã chịu lao tâm, tiêu tứ mà vun đắp nền Ðạo, làm cho mối tương thân tương ái càng khăng-khít vững bền; rán công thêm nữa mà đi cho cùng bước đường của các con đã chịu lắm nhọc nhằn, vạch lối chông gai, dìu nhơn hậu-tấn. Môn-đệ nơi đây mảng buộc ràng nhơn-sự mà hiệp chẳng đủ nghe Thánh ý. Vì vậy mà Lý-Thái-Bạch định cho làm Ðại-lễ nơi Thánh-Thất Cầu-Kho, cho các Môn-đệ đó có thể hầu Ðàn đủ mặt. T… Con cũng nên tới chứng Ðàn và chung cùng với mấy em; chư Môn-đệ cũng vậy.