26-1-27- Thánh-giáo dạy phải tu mới thoát kiếp luân-hồi

26-1-27
23 tháng 12 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Hỉ chư môn đệ, chư chúng sanh; chư chúng sanh nghe:

Thuyền khơi đợi gió lướt giòng ngân,
Dẫn khách Nam qua khỏi bến Trần
Nhum áo nâu sồng về Cực-lạc
Trau gương trí-huệ phủi đai-cân.
Cơ Trời đến buổi đời thay đổi,
Ðạo Thánh nhầm khi khách gi nhuần.
Khổ hạnh dầu ai thìn một kiếp;
Rừng tòng thoát tục sớm đưa chân.

Ðạo Trời khai ba lượt, khách tục lỗi muôn phần, khách trần ai vẫn lấy sựvui vẻ vô vị chốn sông mê nầy mà quên trọn các đều đạo đức của các Ðấng Thánh trước Hiền xưa. Chung đỉnh mãng tranh giành, lợi danh thườngchác buộc, kiếp phù sanh không mấy lát, đời giả dối chẳng là bao. Sanh đứng làm người, trót đã mang vào mình một vai tuồng đặc biệt, đã chẳng lo bước hành trình cho xong, mà đắp bồi nợ mảnh hình hài, ngọn rau tấc đất, lại chác lắm điều phiền não ưu sầu, lấy Thánh-Ðức gọi là chơi, mượn hành tàng vô nghĩa mà làm cho vừa lòng ái m bất lương. Cái xuân kia chẳng đợi người mà bước đời càng gay trở; lần qua thỏ lặng ác tà, bóng thiều quang nhặt-thúc; con đường hy vọng chẳng biết đâu là tt cùng mà bước đời xem đà mòn mỏi; sự thác vô tình sẽ đến mà vẽ cuc sanh ly, pha màu tử biệt, làm cho sự vui vẻ giàu sang, danh vọng, đều thành ra một giấc huỳnh lương, rồi đây vĩnh biệt ngàn năm, tội tình muôn kiếp. Ðài nghiệt cảnh là nơi rọi sáng các việc lỗi lầm, bước luân-hồi sẽ dẫn vào nơi u khổ cùng sầu mà đọa đày đời đời kiếp kiếp. Ấy là buổi chung qui của khách trần đó. Nguồn Tiên, Ðạo, Thánh, dìu bước nhơn sanh, tránh tội lỗi, lìa nẻo vạy, bước đường ngay, mà lần vào nơi Cực-lạc an nhàn, rừng tòng suối lặng, đng thẳm non xanh, để mình vào bực thanh cao, thoát khỏi chốn luân-hồi ràng buộc; ai mau bước đặng nhờ thân, ai luyến trần cam chịu khổ. Ðạo Trời mầu-nhiệm, khá biết xét mình sau khỏi đều tự hối.

Chúng-sanh khá biết cho!