Ðàn tại Ðình Mỹ-Lộc 18-1-27- Thánh-giáo dạy biết đạo là kẻ hữu phần không biết đạo là kẻ vô duyên

Ðàn tại Ðình Mỹ-Lộc 18-1-27
15 tháng 12 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Hỉ chư môn đệ, Hỉ các đẳng chúng sanh nam, nữ.
Tịnh , Tịnh

Chúng-sanh chưa rõ nền Ðạo là quí trọng dường nào. Ðạo cũng do nơi phàm mà phát ra, và tiếp lấy cái thiêng-liêng của Thầy hiệp đồng, mới sanh sanh, hóa hóa, thấu đáo Càn-Khôn. Người mà biết Ðạo, ấy kẻ hữu phần, còn người chưa thấu đáo nền Ðạo, ấy là kẻ vô duyên.

Hiểu há! Thầy cho phép cầu Ðạo, góp sớ.

Thầy từ-bi toàn thâu chư chúng sanh đặng Thầy cho phép Thần-Hoàng-Bổn-Cảnh giáng cơ mà dạy dân trong phần trách nhậm của nó.

Thăng.