Février 1927 – Thánh-giáo đức Quan-Âm Như-Lai khuyên chung hiệp nhau mà hành đạo và dìu dắt đàn sau bước tới

Février 1927

Thường Cư Nam-Hải Quan-Âm Như-Lai

Hỉ chư Ðạo-Hữu, chư Ðạo-Muội, chư chúng sanh.

Thiên-Phong bình thân… Chư Ðạo Muội nghe.

Thiếp lấy làm hân hạnh được trông thấy sự hành Ðạo của chư Ðạo-Muội; từ đây khá chung hiệp nhau mà lo dìu-dắt đàng sau bước tới; nhiều Ðạo Muội chẳng để trọn lòng về nền Ðạo, phải rán công thêm nữa, đặng làm cho đáng nét yêu dấu của Ðấng Chí-Tôn, và cho nở mày khách quần-thoa. Ngày giờ nhặt thúc, nếu diên trì thì bước đường sau khó theo dấu. Thiếp để lời mừng chư Ðạo-Muội, khá chịu nhọc mà làm cho trách nhậm hoàn toàn; ấy là điều thiếp trông mong nơi các Ðạo-Muội vậy.