Février 1927 – Thánh-giáo thăng chức Văn-Xương cho Thần-Hoàng Long-Thành

Thái-Bạch

Chư Hiền-Hữu chỉnh tề đợi kiến giá Chí-Tôn

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Con nghe: nơi nào Thầy ngự thì nơi đó là Thánh-Ðịa, Thầy đã ban sắc cho Thần-Hoàng Long-Thành, thăng lên chức Văn-Xương, vào trấn nhậm làng Hiệp-Ninh, dạy dỗ dân về Ðạo, Thầy ban trọn quyền thưởng phạt đặng răn làng ấy cho đến ngày biết ăn năn cải quá… Vậy thì làng Long-Thành, các con khá an lòng.

Còn tòa Thánh thì Thầy muốn cho có nhơn lực hiệp cùng Thiên-Ý, ấy là hạnh của Thầy: các con nên xem gương mà bắt chước.

Từ Thầy đến lập Ðạo cho các con đến giờ, Thầy chưa hề một mình chuyên quyền bao giờ: các con lựa chọn nơi nào mà Hội-Thánh vừa lòng thì đẹp lòng Thầy. Các con phải chung hiệp nhau mà lo cho hoàn toàn Tòa-Thánh, chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi, các con đã hiểu Thánh-Ý Thầy, phải cần kiệm mỗi sự chi vì phương tiện mà thôi.