Jeudi 2 Décembre 1926- Thánh-giáo của Ðức Lý-Giáo-Tông dạy phân biệt Nam-Nữ

Thánh-Thất Tây-Ninh
Jeudi 2 Décembre 1926
28 tháng 10 năm Bính Dần

Thái-Bạch

Thầy sai Bần-Ðạo đến sắp đặt trang nghiêm trong Thánh-Thất.
Bần-Ðạo phân phép từ ngày nay hễ nhập Thánh-Thất thì phải giữ phép:

Nam Nữ bất thân
Nam ở Ðông hiên – Nữ ở Tây hiên.
Hai bên không lân cận nhau, Nam theo Nam, Nữ theo nữ.
Cấm cười cợt trửng giỡn nhau.
Trừ ra vợ chồng hay là chị em ruột, anh em ruột đặng chuyện vãn nhau nơi tịnh đàn. Còn kỳ dư như hai đàng muốn chuyện vãn nhau, phải có hai người chứng, một bên Nam, một bên Nữ.

Phòng-trù dầu phải chung lộn nhau buổi nấu nướng, khi dọn ăn chẳng đặng lộn xộn cùng nhau… Nghe à…

Thơ, Thanh, hiền-hữu phải viết luật cấm nầy dán nơi Thánh-Thất… Nghe à!..