Mecredi 29 Septembre 1926- Thánh-giáo dạy tập cử chỉ khác hẳn thế tình

Mecredi 29 Septembre 1926
23 tháng 8 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Thầy dạy chư Môn-đệ một lần cho mà hiểu và nhớ hàng ngày.

Nhiều đứa truyền Ðạo mà trong lònh kính sợ kẻ thọ giáo. Thầy hỏi: phải nghịch chơn lý chăng?

Phải các con há!

Kẻ dốt mà dạy người dốt thì cả hai dầu nói tới tận thế cũng còn dốt.

Lại thấy kẻ dốt ấy khích-bác trở lại chịu thiệt rằng: “Ðạo mình là lầm lạc”. Người truyền Ðạo dường ấy có sai chánh lý chăng?

Phải – các con há!

Chẳng khác nào người ngồi nhà thấy kẻ mắc mưa ướt mình, nhảy ra che cho ướt, lại khen rằng mát thì muội lắm đó.

Vậy Thầy lại thấy một môn-đồ, khi đến nói với Ðạo với kẻ nào, thì thẹn thùng ái ngại; phải nghịch chánh lý chăng?

Phải, thiếu tư cách đã đành. Mình vì chữ thiện mà dạy người thì giá trị mình đã cao thượng rồi, mà còn thẹn nỗi gì?

Chẳng khác nào một đứa bé bị chưởi, sợ nhục lại rán chưởi lại cho bằng; té ra bị nhục hơn nín đặng nghe luôn nữa.

Thầy lại thấy nhiều đứa chưa hiểu thấu huyền diệu là gì, bị người chê rồi còn biếm-nhẽ nữa. Phải nghịch chánh-lý chăng?

Trong phần đông các con nhiều kẻ ấy.

Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng: Thầy cuả các con là ông Thầy Trời; nên biết một ổng mà thôi, thì đủ, nghe à.

Ngôi vị Bạch-Ngọc-Kinh chẳng ưa chứa kẻ hung-hăng mà lạ một điều là kẻ hung-hăng đạo-đức thường phá cửa lún đặng vào, địa-vị phần nhiều đoạt bởi kẻ ấy.

Các con hiền mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi mà là quyền thế, các con nhịn nhục mà các con hành phạt; cử chỉ các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ thế tình, thì gần ngôi Tiên, Phật đó.