Vendredi,1 Octobre 1926- Thánh-giáo Pháp văn cho vị Ðạo-Hữu người Pháp

Vendredi,1 Octobre 1926

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

DIEU TOUT-PUISSANT

G……..

Vos deux époux trouvent bizarre que je vienne en cette facon. Savez- vous que le monde est à ce jour tellement méchant que l’ère de destruction approche. L’humanité s’entretue. Bien mal servie par la science, elle provoque la dissenssion et la guerre. La saint doctorine du Christianisme ne sert qúà envenimer l’ambition des forts contre les faibles, et arme les premiers les derniers.

Il faut une nouvelle doctrine capable de maintenir l’humanité dans l’amour des créatures.

Seule la nation annamite conserve religieusement le culte millénaire des morts; quoique cette nation ne connaisse depuis sa création que la servitude, elle reste telle que je le désire…

Bản dịch ra Việt Ngữ

Vendredi,1 Octobre 1926

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

Ðấng Thượng-Ðế Toàn Năng

G…

Có lẽ vợ chồng con lấy làm kỳ lạ mà thấy Thầy đến như thế nầy. Các con có biết chăng hiện nay vì thế-gian rất hung bạo nên thời kỳ tận-diệt đã hầu kề. Nhơn-loại tàn sát lẫn nhau, bởi không biết dùng khoa học vào việc phải, nên nó mới biến thành chia rẽ và chiến tranh.

Thánh-Ðạo của Chúa Cứu-thế (vì sự hiểu lầm) làm tăng-gia dục-vọng của kẻ mạnh đối với người yếu và giúp giáo cho bọn trên hiếp dưới.

Phải có một giáo-lý mới-mẻ đủ khả năng kềm-chế nhơn-loại trong sự thương xót chúng sanh.

Chỉ có xứ Việt-Nam còn duy trì được sự tôn sùng Tổ-Phụ theo tục lệ cổ-truyền, mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở dưới quyền lệ thuộc từ ngày được tạo lập tới giờ. Ý Thầy muốn nó được giữ nguyên thể như vậy mãi…