Mercredi 15 Dicembre 1926- Thánh-Giáo Pháp văn cho Ðạo-hữu người Pháp

Mercredi 15 Dicembre 1926
11 tháng 11 năm Bính Dần

Thái-Bạch

Hỉ chư Ðạo-hữu Chư-Nhu , Chư Tín-Nữ
Chỉnh đàn cho nghiêm đặng Thầy ngự.
Qúon dise à ces Francais, qúici est une maison de prières qúil ne faut pas qúil la considérent comme une curiosité.

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

M….., Debout et lis.
Toute chose vient à son heure.
Tu as vu et su ce que la plupart de tes compatriotes cherchent à voir et à savoir. Ce n’est qúà la suite de la conclusion des recherches spirites que j’enseigne cette nouvelle doctrine.

N’ai-je pas prédit que le spiritisme est une religion d’avenir? Tu as naturellement l’intention de créer en ce pays, une relation morale des deux races francaise et annamite appelées à vivre ensemble par ma volonté dans une communauté de vie et d’intérets. Tu seras satisfait par une vie d’un homme de bien. Tes voeux seront exaucés. Tu seras plus tard un de mes fervents disciples pour précher au monde la paix et la concorde.

L’équipe francaise sera bientôt créée.

Tu sera force de revenir en France en 1928, pour soutenir cette doctrine au Congrès Universel. Tu seras grand et puissant pas volonté.

Au revoir. c’est assez pour toi.

Bản dịch ra Việt Ngữ

Mercredi 15 Dicembre 1926
11 tháng 11 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

M… Hãy đứng dậy và đọc.

Mọi việc đều đúng giờ đã định.

Con đã thấy và hiểu những điều mà phần đông đồng bào của con đang tìm hiểu.

Chỉ sau nhiều cuộc khảo cứu và sưu-tầm về Thần-linh học mà Thầy đem truyền nền đạo-lý mới mẻ nầy.

Thầy há chẳng có lời tiên-tri rằng Thần-linh-học là một nền Ðạo tương lai sao?

Hẳn nhiên con đã thành tâm thật ý muốn gây tại xứ nầy tình liên-lạc tinh-thần giữa hai dân tộc Pháp-Việt mà Thầy chí quyết cho họ được chung sống trong cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt.

Con sẽ đắc kỳ sở nguyện của một người làm phải. Lời khẩn nguyện của con sẽ được chấp thuận. Sau nầy con sẽ là một trong các môn-đồ trung thành của Thầy để đi truyền-bá hòa-bình và tương-ái trên khắp hoàn cầu.

Ban truyền giáo Pháp sẽ được thành lập gần đây.

Con cần phải về Pháp trong năm 1928 để binh vực giáo lý của Thầy tại Hội-Nghị Ðại-Ðồng Tôn-Giáo.

Con sẽ trọng đại và đủ quyền năng do Thiên-Ý.

Bấy nhiêu cho con rõ. Thầy từ giã.