Ðàn tại Chợ Lớn ngày 13-12-26- Thánh-giáo dạy nếu biết Ðạo thì phải trọng Ðạo…

Ðàn tại Chợ Lớn ngày 13-12-26

THẦY Các Con

Vốn Thầy tạo lập nền Chánh-Giáo cho dân Nam-Việt chẳng phải là việc nhỏ đâu. Các con vì biết Ðạo là quý thì phải ân cần trân-trọng; đợi đến ngày thành tựu các con mới thấy rõ Thiên-cơ, thì chừng ấy các con muốn lập công bằng buổi nầy sao đặng, vì mỗi việc khó-khăn, trắc trở là lúc sơ khai. Vậy Thầy khuyên các con rán thành tâm hành Ðạo, mà Ðạo không phải giữ bằng lỗ miệng không đâu.

Thầy thấy nhiều đứa trong các con có ý theo Ðạo đặng toan kế làm nhiều việc chẳng lành? Thầy vì thương nhơn-loại, muốn cứu hết nên thường thâu nhập nhiều đứa vô tâm, cũng muốn cho chúng nó ăn-năn chừa lỗi, ngõ hầu hưởng phước, mà chúng nó không biết tự hối thì làm sao mong rỗi đặng. Ðến buổi chung-qui mới thấy Thiên-đàng, Ðịa-ngục thì đã muộn rồi. Các con phải xét mình cho lắm nghe.