Mercredi 24 Novembre 1926- Thánh-giáo dạy tiếp việc xảy ra tại Thánh-Thất

Mercredi 24 Novembre 1926
20 tháng 10 năm Bính Dần

THẦY

Các con

Các con, Thầy nghĩ lại việc hôm nọ tại Thánh-Thất biến ra một trường Tà-Quái mà Thầy bắt đau lòng đó các con.

Các con thiết nghĩ ra lẽ nào?

Ðó là bước Ðạo, đó là Thiên-cơ, các con hiểu sao được, nhưng Thầy buồn vì có nhiều đứa xàm biện về việc ấy, Thầy cũng muốn phạt chúng nó một cách nặng nề, nhưng Thầy nghĩ lại mà thương đó chút. Môn- đệ của Thầy nhiều đứa muốn bỏ đạo-y, ném dép cỏ, lột khăn tu mà mong hồi tục thế. Bởi bước Ðạo gập ghình khó tới nên mới ra cớ đỗi. Bởi còn vướng bụi trần, ham mồi phú quý, mê chữ vinh sang mà ngán đạo; các con hiểu: Thầy buồn, nhưng ấy là máy Trời đã định, chạy sao cho khỏi. Thầy biết bao lần vì các con mà chịu nhọc nhằn.

Từ khai Thiên lập Ðịa, Thầy cũng vì yêu mến các con mà trải bao nhiêu điều khổ hạnh, mấy lần lao-lý, mấy lúc vang mày, nuôi nấng các con, hầu lập nền Ðạo; cũng tưởng cho các con lấy đó làm đuốc soi mình đặng cải tà quy chánh.

Mấy lần vun đắp nền Ðạo, Thầy đều cũng bị các con mà hư giềng Ðạo cả.

Thầy buồn đó các con.
Thầy ban ơn cho các con – Thầy thăng.

Tái Cầu

Các con nghe Thầy: Sự biến xảy ra đến nay đã thành một trường ngôn luận, có khi cũng náo nhiệt đến nền Ðạo; kẻ gọi tà, người nói chánh, nơi Thiên-Thơ đã có dấu ràng ràng, các con có đi tranh luận cũng nhọc công vô ích, kẻ hữu phần, người vô phước, tin tin, không không cũng chẳng sửa cơ Trời đặng. Ðường càng dài, bước càng nhọc, thì nền Ðạo càng cao, công trình càng rỡ.

Ôi! Thầy đã nhọc nhằn vì bầy con dại, muốn ra tay tế độ, vớt trọn cả chúng sanh thoát vòng khổ ải; nhưng chúng nó đã nhiễm-luyến đã đầy mùi trần thế, tâm chí chẳng vững bền, thấy khó đã ngả lòng, mới đạp chông, toan trở bước. Thầy cũng phải đau lòng mà nắm máy huyền-vi để cơ trời xây đổi; các con liệu lấy.