Mardi 23 Novembre 1926- Thánh-giáo giải thích việc xảy ra tại Từ-Lâm-Tự

Từ-Lâm-Tự
Mardi 23 Novembre 1926
19 tháng 10 năm Bính Dần

THẦY Các con

Các con chớ nên phiền hà; chuyện Thánh-Thất xảy ra, ấy cũng một bước trắc trở trong đường Ðạo của Thầy. Thầy còn phải đau lòng thay, nhưng cũng là nơi Thiên cơ vậy; Thầy hằng biết công của các con, nhưng Thầy phải cực lòng chiều ý cuả mỗi đứa mà xây đắp nền Ðạo, vì vậy mà nhiều sự xảy ra đều do nơi tâm trí của nhiều đứa. Thầy hằng dùng tâm trí cuả các con mà bố mọi điều thiết yếu trong Ðạo-đức. Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy cuả nhiều đứa mà ra, vì tâm trung chánh đáng thì là làm cốt cho Tiên-Thánh; còn tâm chí vạy tà là chỗ củ a Tà-Quái xung nhập. Chi chi cứ tưởng có Thầy giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ. Thầy cũng có phép răn trị kẻ vạy tà; các con duy có trông cậy nơi Thầy, bước đường cứ thủng thẳng đi tới; đừng gắp qúa, mà cũng chớ thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng toại kỳ sở nguyện.

Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng.