Samedi 18 Septembre 1926- Thánh-giáo dạy rằng: từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn-thật là Ðạo Thầy đã đến lập

Samedi 18 Septembre 1926
13 tháng 8 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

Thầy có việc nói cùng chư Môn-đệ. Thầy mời chư nhu xuất ngoại, một giây phút Thầy sẽ kêu vào.

Các con, Thầy đã lập thành Thánh-Thất; nơi ấy là nhà chung của các con; biết à.

Thầy lại quy Tam-Giáo lập thành Tân-Luật, trong rằm tháng mười có đại-hội cả Tam-Giáo nơi Thánh-Thất. Các con hay à!

Sự tế tự sửa theo “Tam-Kỳ Phổ-Ðộ” cũng nơi ấy mà xuất hiện ra; rõ à!

Thầy nhập ba chi lại làm một là chủ ý quy tụ các con trong Ðạo Thầy lại một nhà, Thầy làm cha Chưởng-quản, hiểu à!

Từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn-thật là Ðạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là “Quốc-Ðạo”, hiểu à!

Thầy phải bụộc các con hiệp chúng trí mà lo vào đó, nghe à!

Từ đây các con sẽ cực nhọc hơn, vì Thầy phân phát phận sự cho mỗi đứa, vì chẳng vậy các con sanh nạnh nhau, tựa hồ chia phe, phân phái là điều đại tội trước mắt Thầy vậy, nghe à!

Các con phải ngưng mọi việc mà chung lo trong đại-hội.