Vendredi, 17 Septembre 1926- Thánh-giáo dạy sắp đặt Thánh-Thất, tạo ngôi Giáo-Tông, Chưởng-Pháp, Ðầu-Sư và quả Càn-Khôn

Vendredi, 17 Septembre 1926
12 tháng 8 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Kiệt – Con phải giúp Thơ trong việc lập Thánh-Thất. Thầy giao cho con phải săn sóc mướn thợ làm bảy cái ngai, một cái trọng hơn cho Giáo-Tông, ba cái cho ba vị Chưởng-Pháp; ba cái cho ba vị Ðầu-Sư; Nhứt là cái ngai của Giáo-Tông phải làm cho kỹ-lưỡng chạm trổ tứ-linh, nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm hai con rồng; còn cuả Chưởng-Pháp chạm hai con phụng; của Ðầu-Sư chạm hai con Lân… Nghe à!…

Bính – Thầy giao cho con lo một trái Càn-Khôn; con hiểu nghĩa gì không?… Cười… Một trái như trái đất tròn quay,hiểu không? Bề kinh tâm ba thước ba tấc, nghe con, lớn quá mà phải vậy mới đặng, vì là cơ màu nhiệm Tạo-Hóa trong ấy, mà sơn màu xanh da trời; cung Bắc-Ðẩu và Tinh-Tú vẽ lên Càn-Khôn ấy. Thầy kể Tam-Thập-Lục-Thiên, Tứ-Ðại-Bộ- Châu ở không-không trên không khí, tức là không phải Tinh-Tú, còn lại Thất-thập-nhị-Ðịa và Tam-Thiên thế giái thì đều là Tinh-Tú. Tính lại ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao, con phải biểu vẽ lên đó cho đủ. Con dở sách thiên-văn Tây ra coi mà bắt chước. Tại ngôi Bắc-Ðẩu con phải vẽ hai cái bánh lái cho đủ và sao Bắc-Ðẩu cho rõ ràng. Trên vì sao Bắc-Ðẩu vẽ con mắt Thầy, con hiểu chăng? Ðáng lẽ trái ấy phải bằng chai, đúc trong một ngọn đèn cho nó thường sáng; ấy là lời cầu nguyện rất qúy báu cho cả nhơn-loại Càn-Khôn Thế-Giái đó; nhưng mà làm chẳng kịp, thì tùy con tiện làm thế nào cho kịp đại-hội – Nghe à!

Còn chư Phật, chư Tiên, Thánh, Thần đã lên cốt thì để dài theo dưới, hiểu không con?