9 Aout 1926- Thánh-giáo dạy các môn-đệ đầu tiên phải xuống Cần-Giuộc vì tà mị muốn nhiễu hại môn-đồ. Tái cầu nhiều lần Thầy lập Tam-Trấn, phong tịch Ðạo và lập thệ v.v…

9 Aout 1926 , 1 tháng 7 năm Bính Dần (Giờ Ngọ)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Thầy mầng các con.

Thơ, con dắt mấy em đi Cần-Giuộc, vì Tà-Mị muốn nhiễu hại Môn Ðệ Thầy ở dưới.

Quan-Thánh và Quan-Âm đang đợi các con xuống… Ði lập tức. Còn Trung chẳng hề gì, để nó lo việc gấp cuả gia đình nó.

(Thơ, Hậu, Nghiã, Tràng, Cư, Tắc, Sang xuống tới Cần-Giuộc hồi 1 giờ rưỡi, vì không thấy sự chi động tĩnh cần kíp, nên trì hưỡn tới 3 giờ chiều mới cầu Thầy mà nghe dạỵ)

*
TÁI CẦU

Mấy đứa nhỏ chơi hoài há?

Thầy biểu xuống đây đặng có việc cần, mà các con trì hưỡn, thì không biết có phải nghịch với Thánh ý Thầy không há?

(Thơ, lạy Thầy từ bi thứ tội…)

Thơ, không phải lỗi nơi con đâu.

Tương, con tức cấp cho đòi cả mấy em con là Môn-đệ Thầy hội cho đủ mặt.

Thơ, con ngồi đại-tịnh, đặng tối nay nghe Thầy dạy việc.

*

TÁI CẦU

Hỉ chư Môn-đệ…………… Các con nghe dạy:

Tương, con không hiểu ngày nay là thế nào?

Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ca thảy đều náo động cũng vì các con.

Quỉ-Vương đến trước Bạch-Ngọc-Kinh xin hành xác và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác; chúng nó hiệp Tam-Thập-Lục-Ðộng toan hại các con; nên Thầy sai Quan-Thánh và Quan Âm đến gìn-giữ các con, nhưng phần đông chưa lập Minh-Thệ nên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn nhìn nhận.

Vì vậy thầy sai mấy đứa nhỏ xuống đặng chung hiệp cùng con, mà tức cấp lập thành, và luôn dịp phong Thiên-Ân cho Tương, Kim và Thơ… Vậy con phải kêu chúng nó hội cho đủ mặt nội đêm nay.

*
TÁI CẦU
Lần thứ Tư (12 giờ khuya)

Trong Tam-Kỳ Phổ-Ðộ và qui Tam-Giáo nầy.

Phật thì có Quan-Âm.

Tiên thì có Lý-Thái-Bạch.

Thánh thì có Quan-Thánh-Ðế-Quân khai Ðạo.

Vậy con lập cho đủ ba Trấn chứng đàn; con phải lập bàn Ngũ-Lôi, như Thầy dạy lúc trước; phải có bùa Kim-Quan-Tiên, còn con viết bùa Giáng-Ma-Xữ để bàn vọng Hộ-Pháp; rồi Cư chấp bút nhang cho Thầy triệu Ngũ-Lôi đến; rồi nó xuống đứng gần bàn Hộ-Pháp với Tắc và Sang; còn mấy đứa phò-loan đứng vòng theo đó.

Con biểu Tương, Kim, Thơ thề y như buổi trước; chư Môn-đệ thề như buổi Thiên-Phong. Con phải nhớ dặn chúng nó tịnh tâm mới đặng, vì có cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật chứng đàn.

Các con nghe tịch Ðạo thi:

THANH-Ðạo tam khai thất ức niên,
Thọ như Ðịa huyển thạnh hoà Thiên.
Vô-hư quy phục nhơn-sanh khí,
Tạo vạn cổ đàng chiếu Phật duyên.
THANH là tịch các con.

Vậy thì:

Tương là Thượng-Tương-Thanh,
Kim là Thượng-Kim-Thanh,
Thơ là Thái-Thơ-Thanh.
Phải dùng tên ấy mà thề.

*

TÁI CẦU
Lần thứ năm (1 giờ rưỡi sáng)

Tương, bốn đứa Lễ Sanh đâu con?
Lập nghi, Thầy cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến chứng đàn.

*

TÁI CẦU
Lần thứ sáu (3 giờ sáng)

Lịch, chư Môn-đệ thiếu mặt nhiều lắm con há?

Vậy nội ngày mai, con phải lên thiết đàn tại Chợ-Lớn, nhà Trung cho cả Môn đệ Thầy lập Minh-Thệ đủ mặt hết nghe!

Lý-Thái-Bạch giáng cơ:

THÁI-Thượng vô ngôn hữu Ðạo thành
BẠCH Vân hữu nhản kiếp nhơn-sanh,
KIM Quang đắc kiếp tu tâm thiện,
TINH đẫu nan tri ngã độ thành.

Quan-Âm giáng cơ:

QUANG Minh Nam Hải trấn thiền môn
ÂM-cảnh năng tri độ dẫn hồn
BỒ Ðoàn mạc hám liên huê thất,
TÁT Thế tâm ưu khỏi đạo tông.

Quan-Thánh giáng cơ:

QUAN Thánh tái hiệp Hớn-Triều phong
THÁNH đức mạc vong hám thế trần,
ÐẾ thất nhứt tâm trung khí dõng
THANH-Y Xích diện hảo vinh phong.