Samedi 21 Aout 1926- Thánh-giáo dạy chư môn-đồ phái Minh-Ðường về việc tu bất thành vì Ðạo bế

Vĩnh-Nguyên-Tự (Cần-Giuộc)
Samedi 21 Aout 1926
14 tháng 7 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Lịch! Mời cả chư Môn-đệ Minh-Ðường của Thầy ra nghe dạy… Cười…

Các con đừng tưởng quấy rằng: vì chia phái mà riêng Ðạo. Thầy ráng cắt nghiã cho các con nghe.

Nguyên từ buổi bế Ðạo, tuy chánh pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ Ðạo vẫn như nhiên. Nhưng mà có một điều là Ngọc-Hư-Cung bác luật, Lôi-Âm-Tự phá cổ,nên tu nhiều mà thành ít.

Vì vậy cho nên các con coi thử lại, từ hai ngàn năm nay, bên Á-Ðông nầy đã đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy biết có một mình Huệ-Mạng-Kim-Tiên mà thôi.