Vendredi 12 Novembre 1926- Thánh-giáo dạy về Cơ Huyền-diệu của kiếp luân hồi

Ôn Môn
Vendredi 12 Novembre 1926
8 tháng 10 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

K…..

Nếu các con hiểu rõ huyền diệu của kiếp luân hồi con người, chẳng phải như thói thường định liệu, thì con không buồn và cũng không trách Thầy. Nơi Bạch-Ngọc-Kinh cả thảy đều là con cái cuả Thầy, tức là anh em của nhau.

Cái phẩm vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp mới đến địa vị tối thượng mình là nơi Niết-Bàn. Một lời nói với nhau, cũng đủ cả hai xuống Thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con chẳng nên gọi oan nghiệt. Còn Ðạo mới khai lập tuy xuất hiện chưa đầy một năm chớ chư Tiên, chư Phật đã lập cùng cả năm châu.

Chẳng khác nào trước khi Nhơn-Ðạo chưa mở, thì đã có Châu-Công truyền trước.

Thánh-Ðạo Jésus chưa ra đời, thì đã có Moise, Elie, Gérimie, Saint-Jean-Baptiste.

Ðạo Tiên Ngươn-Thỉ chưa ra đời, thì đã có Hồng-Quân-Lão-Tổ, Lão-Tử, Thông-Thiên Giáo-Chủ truyền đạo.

Phật Thích-Ca chưa ra đời, thì đã có Nhiên-Ðăng-Cổ-Phật và Brahma truyền Ðạo.

Thầy chưa giáng cơ lập Ðạo tại nước Nam, chớ chư Thần; Thánh, Tiên, Phật dùng huyền diệu này mà truyền đạo cùng chư Vạn-Quốc.