Vendredi 27 Aout 1926- Thánh-giáo dạy lập họ Thánh-tịch của chức- sắc và buộc mỗi vị phải độ cho đặng ít nữa là 12 người

Vendredi 27 Aout 1926
22 tháng 7 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

Chư Môn-đệ nghe dạy:
Trong ba Phái có Tam Thập Lục Thánh; tuy nay chưa đủ số ấy, nhưng đã đặng tám chín người rồi. Vậy phải chiếu y Bạch-Ngọc-Kinh, chư Thánh lập họ cho mình, tỷ như Lịch, Trung, Minh là chủ trưởng chưởng quản đầu hết các phái thì là quyền hành thay mặt Thầy dạy dỗ các con, thì chẳng nói chi. Còn Tang, Kinh, Kỳ ba đứa phải lập họ là:

Trang-Thanh
Kỳ-Thanh
Kinh-Thanh

Hễ bao nhiêu Môn-đệ độ rỗi của mỗi đứa thì là họ hàng của mỗi đứa – hiểu à.

Chừng ấy về đến Bạch-Ngọc-Kinh thì gia tộc mỗi đứa đều phân biệt; nếu chẳng độ rỗi thì về với hai tay không.

Còn chư Môn-đệ đã lập Minh-Thệ rồi ngày sau tuỳ âm chất mỗi đứa mà thăng hay là tội lỗi mà giáng; song buộc mỗi đứa phải độ ít nữa là mười hai người.

Hàng phẩm nhơn-tước đạo đức của các con nó trùng với hàng phẩm Thiên-Tước của các con.

Ngôi thứ Thầy đã sắp sẵn, các con rán đoạt thủ địa vị mình. Trước qua, sau tới, liệu mà tu hành.

Thầy khuyên các con một đều là: Ðừng tưởng lầm Tước Phẩm Thiên-Ðạo Thầy đem cho ai cũng đặng. Cửa Bạch-Ngọc-Kinh chẳng phải ai vô cũng đặng. Mỗi đứa con đều có tên trong Thiên-Thơ cả, chức phận cũng đã tiền định, chớ chẳng phải tước hàm trần-thế dâng cho kẻ lễ nhiều.

Nếu Thầy làm đặng vậy, Ðạo phổ thông rất lẹ; ngặt gia tài mỗi đứa đều có phần. Thầy không phép lấy cho kẻ khác; trừ ra đứa nào chê bỏ mới đặng tuỳ ý Thầy định đọat mà thôi.

Trang – Thầy khen con.
Kinh – Thầy khen con.
Bản – Thầy thương yêu con.
Giỏi – Thầy sắp đặt ngôi thứ cho con.
Tương – Thầy trông cậy nơi con.
Tạ – Thầy giao khổ bịnh nhơn-sanh cho con.
Học – Con khá nghe lời dạy dỗ cuả mấy anh con mà hành bổn phận.
Hương – Con phải rán hết sức con. Thầy vừa giúp con.
Trước – Con đừng mơ hồ hoài vậy nghe.
Nghiã – Thầy sẽ trọng dụng con.
Ðức – Thầy sẽ giao Trung kỳ cho con mở Ðạo.

Tràng, từ đây con phai nhớ hoài hình phạt con đã chịu rồi đó nghe. Các con phải giữ hạnh mà truyền Ðạo ra cho chóng; con thế nào, Thầy cũng thế ấy. Khi thị các con, tức là khi thị Thầy, mà khi Thầy thì chưa phải dễ. Các con nói Ðạo cho mỗi kẻ.

Nghe không tuỳ ý.

Thầy nói cho các con nghe: nếu kẻ nào biết hiểu Thánh-Ngôn của Thầy nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hằng sống nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để chúng nó theo Tà-Quái.

Ðạo là quý, của quý chẳng bán nài; các con đừng thối chí. Thầy ban ơn cho phái Phụ-nữ.

Các con cũng vậy, rán lo phận sự.

Thầy ban ơn cho mỗi đứa.