Dimanche, 22 Aout 1926- Thánh-giáo khuyên ông Ð. ăn năn sám hối và lấy công chuộc tội

Dimanche, 22 Aout 1926
15 tháng 7 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Ð.. Nghe dạy.

Buổi Bạch-Ngọc-Kinh và Lôi-Âm-Tự lập pháp ” Tam-Kỳ-Phổ-Ðộ “, Quỉ vương đã khởi phá quấy chơn Ðạo. Ðến danh ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.

Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy mượn cơ mầu-nhiệm, hiệp Tam-Thập-Lục-Ðộng đổi gọi Tam-Thập-Lục-Thiên. Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Ðạo.

Ngươi đâu hiểu rõ làm ra lẽ Trời Phật vốn con buôn. Tội tình ấy lớn là thể nào?…

Ngươi hiểu chăng?…

Tam đồ tội khổ, bất năng thoát tục là tội ngươi. Phải ăn năn sám hối, sau ta sẽ trọng dụng, độ rỗi nhơn-sanh, lấy công chuộc tội.

Nghe à!