13. Ngày 20-10-1925 (âl. 03-09-Ất Sửu): Huyền diệu của ông A.Ă.Â, cũng là Thiêng Liêng thử ba ông coi có thương ông A.Ă. không.

Ðộ tháng 9 năm Ất Sửu, ông A.Ă. giáng hỏi với ba ông như vầy:

– Tôi nói lộ Thiên Cơ, trên Ngọc Hư bắt tội, xin Tam vị Ðạo Hữu cầu trên Ngọc Hư Cung tha tội tôi, nếu không lo cầu giùm thì tôi sẽ bị phạt.

Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh rất lo lắng. Ba ông vọng bàn Hương Án cầu Diêu Trì Cung. Ðức Cao Thượng Phẩm có đặt một bài thi rồi đọc trước bàn Hương Án như vầy: (1)

Vái van xin quí Cửu Thiên Nương,
Tâu với Ngọc Hư tỏ ngọn nguồn.
Vì nghĩa …… mang trọng tội,
Nghĩ tình đồng Ðạo để tình thương.

20-10-1925
(Mồng 3 tháng 9 Ất Sửu)


(1) Xem huyền diệu ông A. Ă. cũng là Thiêng Liêng thử ba ông coi có thương ông A.Ă. không.