19. Ngày 13-11-1925 (âl. 27-09-Ất Sửu): Quí Cao xướng thi & Bát Nương thi & A.Ă. giải nghĩa: “Niếp Tử Xe Châu”.

Ngày 13 tháng 11 năm 1925

QUÍ CAO (xướng)

Thương nhau nhớ lúc xướng thơ hòa,
Sinh tịch đôi đàng phải cách xa.
Chén rượu đồng tâm nghiêng ngửa đổ,
Biệt ly nầy trách bấy Trời già.

THUẦN ÐỨC (họa) Quí Cao

Ðêm khuya tịch mịch gió thu hòa,
Chạnh nghĩa kim bằng dạ xót xa.
Ðạo lý những mong vầy một cửa,
Ngừa đâu rời rã buổi chưa già.

CAO QUỲNH CƯ (họa) Quí Cao

Mừng bạn hôm nay đặng hiệp hòa,
Âm dương đường gẫm chẳng bao xa.
Nhìn văn mà chẳng trông hình dạng,
Gặp mặt còn mong đợi tuổi già.

 

BÁT NƯƠNG

Ðộng đình chạnh lúc tạm chia đường,
Bốn giọt nhìn nhau lối rẽ cương.
Trời thảm mây giăng muôn cụm ủ,
Biển sầu nước nhuộm một màu thương.
Cờ Thần nhớ buổi vầy đôi bạn,
Tiệc Ngọc nào khi hội nhứt trường.
Mượn vận lương nhân xin nhắn nhủ,
Vườn xưa tiếng nhạn luống kêu sương.

A.Ă.Â

Giải nghĩa: “Niếp Tử Xe Châu”

– Niếp Tử: Niếp là rương đựng sách. Tử là thầy Ðức Khổng Tử.

Niếp Tử: Là rương đựng sách của Ðức Khổng Tử, sau Tần Thỉ Hoàng đốt sách chôn học trò, nghĩa là chôn rương sách của Ðức Khổng Tử, tức chôn Ðạo Nho.

Niếp Tử dùng mà chỉ cài hòm để chôn người đạo đức, văn chương tài tình.

– Xe Châu: Nghĩa là nhà vàng, tỷ như xe Châu Võ Vương Cơ Phát dùng mà đi phạt Trụ đặng thâu thiên hạ, nghĩa là sự giàu sang phú quí chi cũng đựng trong xe ấy mà thôi.

Xe Châu là xe đựng sự giàu sang phú quí của kiếp con người.