20. Ngày 27-11-1925 (âl. 12-10-Ất Sửu): Quí Cao, Thất Nương thi văn.

Ngày 27 tháng 11 năm 1925

QUÍ CAO

Tử sanh dĩ định tự Thiên kỳ,
Tái ngộ đồng hoan hội nhất chi.
Bắc Ngụy quan vân tâm mộ hữu,
Giang Ðông khán thụ lụy triêm y.

Ngày 28 tháng 11 năm1925

THẤT NƯƠNG (giải nghĩa hai câu chót)

Bắc Ngụy quan vân tâm mộ hữu,
Giang Ðông khán thụ lụy triêm y.

Khi Như Hoành ở Bắc Ngụy đi thuyết chiến bên Giang Ðông gặp Bạch Hàm thì tâm đầu ý hiệp, kết làm anh em.

Khi Như Hoành về Ngụy thì anh em khó phân tay.

Như Hoành than rằng: “Bắc Ngụy văn thiên thụ”.

Bạch Hàm than rằng: “Giang Ðông nhất mộ vân”.

Nghĩa là: Ngó Bắc Ngụy nghe ngàn cây đưa tiếng bạn. Nhìn Giang Ðông thấy khóm mây vẽ hình anh.