100. Năm 1927 (âl. Ðinh Mão): Ðức Chí Tôn dạy “Ðạo Thánh ba lượt khai, quỉ mị muôn lần phá…”.

Năm Ðinh Mão (1927).

THẦY

Các con,

Thầy lau giọt nước mắt mừng lòng tâm Ðạo của các con, vậy các con ôi! Ðạo Thánh ba lượt khai, quỉ mị muôn lần phá, Thầy đau lòng biết mấy!!

Nhưng Thầy hằng dựa cửa trông hoài, trông cho các con thoát được tục trần, dứt dây oan trái mà nhẹ bước về cùng Thầy, thời gẫm âu điều hân hạnh ấy.

Thầy hằng sợ là một giấc Nam Kha chăng? Rán nghe các con!

Thăng.