101. Ngày 07-09-1926 (âl. 01-08-Bính Dần): Ðức Chí Tôn ‘… Thánh Thất đã lập tại Tây Ninh… Nguyên Ðạo Thầy do nơi đó mà xuất thấu thế gian…”.

Sài Gòn, 7 Septembre 1926 (1-8-Bính Dần).

CAO ÐÀI

Thầy, các con,

Trung nghe con. Con biết rằng Thánh Thất đã lập tại Tây Ninh, Thầy đã cho con hiểu là Thánh Ðịa nữa. Nguyên Ðạo Thầy do nơi đó mà xuất thấu thế gian. Ấy vậy dân nơi đó là con yêu dấu của Thầy, nhưng phần đông chưa biết Ðạo là gì? Thầy rất cảm xúc, con tính sao, Trung?….

Không, đáng lẽ con phải lập Thất ở trển, nhưng mà con mắc còn lo độ rỗi khắp Lục tỉnh trước, lại còn phải ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ, thờ ở nơi nầy chưa đặng.

Vậy Thầy định như vầy, con phải tính thế nào cho em yêu dấu của con là Tương cho nó đổi về trển, còn con liệu định mọi việc có Thầy.

Nó còn phải lo nhiều điều thế mặt cho con nơi ấy, vì phải lập hoàn toàn Thánh Thất nữa. Con giao nội phần Chưởng Quản nội Tỉnh ấy cho nó đặng ngày sau nó an ngôi như Thầy đã nói nghe à!

Trung, tháng 9 nó phải ở trển. Con đi với… có Thầy.