104. Ngày 27-09-1926 (âl. 21-08-Bính Dần): Ðức Chí Tôn dạy “… Các con ngó Thầy trước, các con coi bước Thầy đi trước; các con cứ đi theo sau Thầy là đủ….”.

Lundi 27 Septembre 1926 (21-8-Bính Dần).

THẦY

Các con,

Thầy dặn các con từ đây ai nói chi tùy ý, cứ nghe một Thầy thì khỏi lầm lạc. Con Trung cứ lo khai Ðạo. Món binh khí Tà quái vì đó mà tiêu diệt. Nước Nam có một chủ mà thôi là Thầy. Từ trước vì nhiều Ðạo trong nước, mà chẳng một Ðạo nào chơn chánh, làm mạnh quốc dân, nên nước phải yếu, dân phải hèn.

Dân tộc các con duy biết làm tớ chớ chưa biết làm chủ. Thầy vì thấy lẽ công bình thiêng liêng ấy mới giáng trần lập Ðạo tại Nam phương, tức là thay mặt Càn Khôn Thế Giái mà qui chánh truyền nhơn loại. Trong mối Ðạo Thầy đã lập thì hằng nói tiên tri rằng: Ngày kia có một nước đương trong vòng nô lệ vì Ta mà làm chủ nhơn loại, các con hiểu à!

Ðừng nghe vì nếu chẳng vậy ngôi Giáo Tông chẳng ai dám ngồi. Tất cả 6 ngôi kia hễ các con đến dựa thì quỉ giết chết nghe à. Lập nhơn phẩm làm Thiên phẩm chẳng dễ chi mà không dùng huyền diệu. Còn Nhạc Lễ là phép nhà Nam, Thầy muốn giữ gìn sao cho trọn vẹn, các con hiểu.

Các con hơi nào mà nghe lời thế sự, một điều nào cũng chưa quyết đoán cho cùng phải quấy. Khi Thích Ca truyền Ðạo, dân Brama cho là Bàng Môn vì khác Thánh giáo Phật Ðạo. Khi Lão Tử truyền Ðạo thì đời cho là phép mê hoặc. Khi Chúa Jésus truyền Ðạo thì nhà Israel gọi là cải Chánh Ðạo, đến đổi bắt giết. Các con muốn vừa lòng thiên hạ thì là giỏi hơn Thầy rồi.

Thầy khuyên đừng nao núng. Các con ngó Thầy trước, các con coi bước Thầy đi trước; các con cứ đi theo sau Thầy là đủ…. Cười…..