106. Ngày 12-11-1926 (âl. 08-10-Bính Dần): Ðức Chí Tôn dạy “Nếu cả thế gian nầy biết tu, thì thế gian có lẽ cải lý Thiên Ðiều… Tu là chi?”.

Venderdi, 12 Novembre 1926 (8-10-Bính Dần).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Các phẩm vị Tiên, Phật để thưởng kẻ lành cho đáng cái phẩm vị ấy chớ chưa phải của để treo tham của thế gian phòng ai toan đoạt đặng. Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thánh thì vậy mặc dầu, chớ cũng do nơi cơ thưởng phạt Thiên Ðình mới đoạt phẩm vị ấy đặng. Của vô vi chưa ắt ai muốn lấy thì lấy tùy ý…. Cười….. Nếu làm Tiên, Phật đặng dễ dàng dường ấy thì cả thế gian nầy miễn có học chút ít thì đã đặng làm Tiên Phật rồi và tưởng khi cả thế gian nầy đã tuyệt dứt loài người rồi, vì luân hồi đâu có phòng sanh sanh tử tử. Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chi đũa ăn cơm, chẳng có nó kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng.

Con coi Kinh điển lại, rồi thử nghịch với lẽ công bình thiêng liêng mà suy gẫm chỗ hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm vị mình thì là hay hơn tuông bờ lướt bụi đi quanh kiếm quất.

Viễn, mời Khoa ở lại nghe Ðạo lý (Cai Tổng Khoa, Cần Giuộc). Chư Nhu, chư Tín Nữ khá nghe.

Nếu cả thế gian nầy biết tu, thì thế gian có lẽ cải số tiêu diệt đặng, lại còn có thể cải lý Thiên Ðình mà làm cho tiêu tai nạn đặng, huống lựa là mỗi cá nhân nếu biết tu thì là Thiên Ðình cầm bộ Nam Tào cũng vô ích vậy.

Tu là chi?

Tu là trau giồi đức tánh cho nên hiền, thuận theo ý Trời đã định trước. Nếu thế gian đã dữ, còn mong mỏi gì đặng bền vững, cá nhân dữ thì thế nào đặng bảo tồn tánh mạng, đã bị tội cùng Thiên Ðình thì bị hình phạt. Tu không nơi kiếp sống nầy, nếu không biết tu buổi chung qui mắc tội nơi Thiên Ðình thì không phương chi tránh khỏi.

Thánh xưa có nói rằng: “Thiên Ðịa vô tư, Thần minh ám sát, bất vi tế hưởng nhi giáng phước, bất vi thất lễ nhi giáng họa”. Cái cách cầu siêu là thế lo lót, mà Ðấng Chí Tôn đâu thọ hưởng của lo lót bao giờ. Chánh Ðạo vì cớ mà phân biệt giả Ðạo. Chư chúng sanh cứ lấy chơn lý mà phân biệt.

Cư đọc Thánh ngôn, Tắc tụng nhơn quả.


Phụ ghi: Bài Thánh ngôn nầy ý tương tự như bài Thánh ngôn ngày 21-07-1926 (âl.12-06-Bính Dần) Phò Loan: Hộ Pháp – Thượng Phẩm (Ðạo Sử Q.2).