107. Ngày 17-11-1926 (âl. 13-10-Bính Dần): Ðức Chí Tôn dạy “… khi Thầy giáng sanh lập Ðạo Thánh, Thầy đổ máu mà rửa tội cho chúng sanh…”.

Mercredi, 17 Novembre 1926 (13-10-Bính Dần).

THẦY

Các con,

Thiện Minh con há? Mừng con! Con ôi khi Thầy giáng sanh lập Ðạo Thánh, Thầy đổ máu mà rửa tội cho chúng sanh, đến đổi phải lấy thân làm của tế mà cầu khẩn cho chúng sanh. Hai ngàn năm chưa qua, giọt máu Thầy đã trôi hết!

Nay con vì ma khảo phải đổ máu mà rửa tội cho toàn phái Thái thì sự vinh diệu con trước mắt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đã đặng so sánh cùng Thầy rồi…. Cười….

Con phải lấy hiệu Thiên Ân là Thái Minh Tinh làm Ðầu Sư. Ðạo Thiện…. Con phải trông cậy pháp luật vô biên của Thầy.