109. Ngày 19-07-1927 (âl. 21-06-Ðinh Mão): Bạch Sơn Ðạo Sĩ & Vĩnh Sơn Ðạo Sĩ dạy đạo.

Le 19 Juillet 1927.

BẠCH SƠN ÐẠO SĨ

Vi nhơn nan, buồn thế sự thị phi ở có ra chi, muốn cho Bần Ðạo giảng Nhơn Ðạo; Ðạo Thích Môn thì Lão chẳng nệ công, miễn chúng sanh giữ trọn Tam Cang là tốt. Quân thần, phụ tử, phu thê, hỏi lại Hiền Hữu đã trọn chưa mà muốn luyện Ðạo? Trời, Phật, Thánh, Thần, bốn ngôi ấy Quan Ðế vào ngôi nào, nhơn sanh có biết? Sanh vi trung tướng, tử vi minh Thánh, nào Quan Ðế có luyện Ðạo bao giờ, mà Ngài vẫn luyện Tâm; Tâm linh thì chí mới thành.


Tái Cầu: Ngày 23 tháng 7 năm Ðinh Mão (1927).

Ðạo nhơn là cần thiết; ấy là giềng mối trong Tam Giáo. Vì cũng dư hiểu Tâm linh thì chí mới thành; Quan Ðế đủ Tâm đủ Chí thì Ngài hiển Thánh ấy là lẽ tự nhiên.

Lúc sanh tiền Ngài có để tâm vào đường Ðạo khi nào, mãn đem hết tâm hết chí vì đạo Quân Thần, hết ngay vì chúa phò Hớn đánh Ngô dẹp Ngụy làm cho sanh linh đồ thán; lẽ thì Ngài sát sanh hại mạng biết chất chứa vào đâu cho hết. Song Ngài vẫn vô tội mà cũng không phạm luật Thiên Ðình, thiệt là khó hiểu cho phàm phu tục tánh.


Tái Cầu: Ngày 24 tháng 7 năm Ðinh Mão (1927)

VĨNH SƠN ÐẠO SĨ

Chào Chư vị,

Bần Ðạo vui chung cùng Chư vị trong nền đạo đức. Nếu Chư vị biết rõ đường ngay nẻo chánh, thì khá mau day trở kịp thì. Chư vị hằng ngày ao ước ra khỏi lối trầm luân được vào cõi thảnh thơi, song hỏi lại Chư vị có xứng đáng công trình chưa mà đem lòng ham mộ. Vả lại công danh phú quí của Chư vị hiển hiện thì có xứng đáng cho Chư vị chiến hưởng thanh nhàn khi chung cuộc không? Cựu vị phục hồi đã không khó, đã có căn có quả rán tu tâm dưỡng tánh đủ rồi, còn dày công nữa thì được địa vị xứng đáng theo công trình hành đạo.

Lão mừng cho Chư vị mở lòng đem trí vào nền đạo đức mà Chư vị nghe theo thì Lão chẳng dám nệ công.


Phụ ghi: …Chư vị chiến hưởng thanh nhàn… chúng tôi nghĩ có thể là: …Chư vị chiếm hưởng thanh nhàn…