110. Ngày 26-07-1927 (âl. 28-06-Ðinh Mão): Ðức Chí Tôn dạy “Mấy con phải biết việc Cơ Bút là tối trọng…”.

Ðàn tại Bà Rịa (Phước Thọ), 26 Juillet 1927.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Mấy con phải biết việc Cơ Bút là tối trọng, vậy Thầy khuyên các con cũng khá cẩn ngôn cẩn hạnh nghe, đừng có làm thế như Hoài đi đến đâu hô hào đến đó chẳng dễ nghe à.

Thầy mừng các con! Thầy ban khen cho con. Cơ Bút lần nầy là lần chót, vậy các con cũng nên để ý mà lo cho hoàn toàn nền chánh Ðạo của Thầy nghe. Các con chung lo cho có phần Ðời và phần Ðạo hiệp nhứt mới dễ phổ thông nền Chánh Giáo. Các con chớ sụt sè, cũng chẳng nên bạo động, phải dò theo cách ý chỉ về cái hạnh của Thầy mà hành đạo, cũng chẳng nên làm quá sức mình, cũng đừng khiếp nhược cho đến đổi, cứ giữ dạ từ bi mà hành chánh Ðạo nghe.

Khá tuân theo lời Thầy nói cho biết, rán mà kèm tu tâm luyện tánh.