111. Ngày 29-07-1927 (âl. 01-07-Ðinh Mão): Vĩnh Sơn Ðạo Sĩ dạy “… đến ngày chung cuộc hành lý của Chư vị đem theo được nghĩ rất hiếm hoi là phước đức hay là tội lỗi….”.

Le 29 Juillet 1927.

VĨNH SƠN ÐẠO SĨ (*1)

Chào Chư vị,

Chư vị đã trả lời câu hỏi của Bần Ðạo chưa? Có hiệp ý Chư vị không? Tỷ như Chư vị hành lộ lỡ đường tìm quán đỗ nhờ, thì tự nhiên gia chủ tùy phẩm hàng của Chư vị mà tiếp đãi.

Chư vị là khách sang trọng thì được trọng đãi, còn như thường nhơn thì tiếp đãi đơn sơ, ấy là thường tình trong cõi tạm phù sanh. Mà đây cũng vẫn thế, bỏ hết chức phẩm cùng các cuộc giàu sang của Chư vị tạm hưởng, đến ngày chung cuộc hành lý của Chư vị đem theo được nghĩ rất hiếm hoi là phước đức hay là tội lỗi. Phước đức là sự nghiệp của Chư vị sẵn dành để bước chung vào địa vị cao sang trọng hưởng thanh nhàn đời đời kiếp kiếp.

Còn tội lỗi cũng là sự nghiệp của Chư vị đem theo vào Nghiệt Cảnh Ðài.


Phụ ghi: (*1) Theo nguyên bản chánh không có ghi rõ danh xưng của Ðấng giáng cơ, nhưng chúng tôi nghĩ là VĨNH SƠN ÐẠO SĨ vì cách xưng hô tương tự như bài Thánh ngôn ngày 24-07-Ðinh Mão (1927) của VĨNH SƠN ÐẠO SĨ.