113. Ngày 14-12-1927 (âl. 21-11-Ðinh Mão): Ðức Chí Tôn dạy “… Thầy cũng vì quá thương mà phần nhiều Môn Ðệ dám tư lịnh mà hành Ðạo một cách rất đơn sơ và dám dụng tư quyền mà làm cho mất thanh bạch cho nền Ðạo…”.

Cholon, ngày 14 Decembre 1927.

THẦY

Các con,

Trung, từ đây mỗi khi muốn đi chứng Ðàn đặng thượng Thánh Tượng phải có một Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài xứng đáng theo mới đặng con.

Phần khai Ðàn ấy đáng lẽ để cho các Thiên Phong khác thì phải hơn, nhưng nếu nhằm mấy nơi lạ, nếu con muốn thừa dịp mà thuyết Ðạo đặng phổ độ thì nên có vài đứa em con nơi Hiệp Thiên Ðài về phần Pháp và phần Ðạo mới trọn cho, nhưng đi một mình con đặng thuyết Ðạo phổ độ thì khỏi cần đem Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài. Ðạo đã sanh rối thì mỗi đứa phải chăm nom cho khỏi điều chi trắc trở thêm nữa.

Thầy cũng vì quá thương mà phần nhiều Môn Ðệ dám tư lịnh mà hành Ðạo một cách rất đơn sơ và dám dụng tư quyền mà làm cho mất thanh bạch cho nền Ðạo. Nếu Thầy chẳng thương công quả chúng con thì đã để cho Lý Thái Bạch bôi xóa hết công trình từ xưa thì e cho biển khổ kia sau chẳng khỏi tái luyến. Con nên thức lần giấc chiêm bao của chúng nó mà chớ nên đem mình buộc vào chỗ tối tăm ấy.

Thượng Sanh, Mỹ Ngọc và Hoạch Hiệp Thiên Ðài, Thầy đã sắp đặt còn lại chẳng bao nhiêu xứng đáng, trách nhậm ba con cũng khá trọng hệ làm thế nào chung trí cùng anh của ba con mà ngăn ngừa các sự bất công của mấy đứa tà tâm đặng vững tư cách của Ðạo thì công quả chẳng nhỏ. Hoạch, đem cho Thầy một chén nước Thánh con, căn mạng chẳng qua hành tàng của các lũ quỉ mị. Trong ít ngày nữa ai chẳng đặng yên ổn, Thầy cho nước Thánh nầy, khá niệm Thầy mà uống và hai ngày 24, 25 chẳng xuất môn mà gắng thiện niệm, dùng trai kỳ hai bữa ấy thì nạn qua khỏi. Phú lấy tâm thành đối với Ðạo thì Thầy biết đến con luôn, gắng sửa nết đời lại chút nữa, theo mấy anh có hạnh đức mà nhờ công quả nhứt là nhờ Thầy buổi ban sơ.