114. Ngày 29-11-1927 (âl. 06-11-Ðinh Mão): Ðức Chí Tôn quở rằng “Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh dùng cơ bút thế nào…”.

Cholon, le 29 Novembre 1927 (Bính Dần).

THẦY

Các con,

Trung, Thầy đã nhiều phen để lời khuyên nhủ các Môn Ðệ về việc dùng công tâm, hòa thuận mà hành Ðạo cho vuông tròn phận sự mà Thầy những buồn trông thấy các con chưa vì mà vội phân tay chia rẽ. Mỗi đứa đều lấy sự háo danh cầu tiến mà quên cả nghĩa vụ xứng đáng của Thầy đã lắm phen phú thác. Thầy dẫn các con đến khỏi mấy nơi khốn cùng rồi, mà các con chưa để hết tấc lòng chung lo đặng ngăn ngừa những sự gay trở sẽ đến sau nầy nữa, thì nền Ðạo lo thế nào lập thành cho kịp ngày giờ mà vớt muôn ngàn sanh chúng.

Một đứa vun quén, mười đứa cản ngăn, lớn nhỏ chẳng phân minh, xem Thiên Tước của Thầy ban dường như một chức vô vị ở cõi trần, lấy thế lớn lực mà ép đè hạnh nhiều đứa cả.

Than ôi! Các con xa Thầy chưa mấy ngày thì mối Ðạo lớn lao đã thành nên một bàn hội vô giá trị ở cõi trần thế nầy. Mấy đứa mong chác sự phá hoại ấy lại là mấy ngọn đèn của Tòa Tam Giáo khêu lên để dìu đường cho cả chúng sanh, thì con phải nghĩ đến hành trình của Ðạo phải đến thế nào? Công chỉ dẫn của Thầy phải lững đững theo giọt thủy triều mà rồi rốt cuộc lại bến khổ cũng chưa xa, ngôi xưa còn lánh mãi. Thảm thay, tiếc thay!

Thầy đã nói bầy hổ lang, lũ quỉ mị đã sẵn bên mình của mỗi đứa, mà con lớn nhỏ gì cũng chẳng để ý đến. Thầy nắm cân thiêng liêng há dễ để tay sửa nét công bình sao?

Nhiều đứa lại chẳng kể đến lời Thầy là gì. Ôi, con ngỗ nghịch, tránh sao chẳng vướng Thiên Ðiều khổ nạn. Chúng nó đã đem ác cảm lừng đến Tam Giáo Ðài, thế thì bước đường sau nầy Thầy khó cứu rỗi được. Con đã để hết tâm thành vào Ðạo thế mà cũng khó gỡ sự rối rắm ấy được, buộc Thầy phú rủi may của chúng nó cho Tòa Tam Giáo định liệu. Còn sự tự hối của mỗi đứa sau nầy ra sao thì cân tội phước cũng vì đó mà châm chế.

Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh dùng Cơ Bút thể nào, Thầy tưởng mỗi Thiên Phong đều đặng Thánh ngôn của con đã ban hành, sao còn có ra việc bất minh ấy? Là con chẳng nói tất cho mỗi Thiên Phong rõ và ban hành Thánh ý để cho chúng nó chác lỗi vào mình thì con cũng không khỏi chia một phần trong ấy.

Còn Nữ phái chưa có vẻ gì gọi là Ðạo. Một hai đứa hành Ðạo, cả trăm đứa cầu vui, thế nào Ðạo thành con? Thầy đã nói giao hết chúng nó nơi đây cho con, thì mỗi mỗi đều ghé mắt đến mà cải sửa cho kịp giờ mới là khỏi sơ thất lớn lao.

Từ đây mỗi lần nhóm Bàn Chủ Sự đặng liệu tính việc chi thì con phải có mặt và y theo lời đã dạy phải có ba Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài có trách nhiệm xứng đáng thì những việc bàn tính mới tiện thi hành.

Nương nó ở xa không thể giúp con mà đi hội thường đặng, còn Lịch thì cũng chẳng dứt nét phàm.

Ôi, con phải cam lòng gánh vác sự khó khăn, nhứt là trong lúc nầy. Con nên hiểu Cư nó lấy lời Thầy dạy làm trọng, những sự tranh tụng là những nét của phàm tâm chẳng đủ chi lay động chí của Ðấng chơn thành vì Ðạo.

Thầy ban ơn cho các con. Thăng.