116. Năm 1928 (âl. Ðầu năm Mậu Thìn): Ðức Chí Tôn dạy “… nếu không đủ sức thương nhau thì cũng chẳng đặng ghét nhau…”.

Ðầu năm Mậu Thìn (1928).

THẦY

Các con,

Cười…. Con cái muốn chi thì đặng nấy, Thầy đã nhiều phen bị mấy anh Thiêng liêng của các con phiền trách rằng: Thầy thương yêu thân cận các con quá lẽ mà làm cho sanh tật dể duôi và xúm nhau khuyên Thầy đừng thường giáng đặng để cho chúng nó dạy dỗ các con. Thầy đã hứa lời nên mới không đến thường từ đó đến nay, thằng Cư nó lạy một hai cũng xin giáng cho đặng, Thầy mới hỏi, chừng Thái Bạch hay đặng nó mới nói thế nào? Cười…. Kệ kiếp nó các con nghe lời yêu cầu của Thầy mà để dằn lòng họa may cơ thắng tà có mạnh thêm chút ít nữa nghe.

Thầy thường nói với các con rằng: Thầy là cha của sự thương yêu, là do bởi thương yêu mới tạo thành thế giới và sanh dưỡng các con, vậy các con cũng sản xuất nơi sự thương yêu ấy. Vậy các con là cơ thể của sự thương yêu mà các con không hiểu sự thương yêu là gì? Bởi nơi nào? Vậy Thầy hỏi, Trung nói con.

Bạch cùng Ðức Chí Tôn: Sự thương yêu là việc giúp lẫn nhau, chia vui sớt nhọc và nâng đỡ nhau, dầu cho ai đi nữa cũng tưởng như một mà thôi.

Không con, sự thương yêu là giềng bảo sanh của Càn Khôn Thế Giới. Bởi thương yêu vạn loại hòa bình, Càn Khôn an tịnh; an tịnh mới khỏi thù nghịch lẫn nhau, mới không tàn hại nhau; không tàn hại nhau mới giữ bền cơ sanh hóa. Còn kẻ nghịch của cơ sanh hóa là gì? Các con có biết à, Thầy hỏi?

Trung bạch rằng: Ấy là những kẻ vô đạo đức, đã không lo trau giồi tánh chất lại còn kiếm mà nghịch lẫn với người.

Trúng ít ít, cười….. Con nói đó là nói về con người tà quái, chớ còn thiệt là Quỉ tà, Quỉ vương. Quỉ vương là tay diệt hóa, cũng như có sống của Thầy ắt phải có chết của Quỉ vương vậy, biết không con? Vậy thì các con nên kiếm hiểu coi Quỉ vương lấy cơ thể nào mà tàn hại các con cho biết? Kiếm coi?

Trung bạch: Quỉ vương xúi giục cho người không đem lòng bác ái mà gây rối cho lương sanh.

Ừ, sao con không dùng tiếng ghét đặng tỏ cho đủ lý cao sâu hơn con? Vì ghét nhau vạn loại mới khi nhau; vì ghét nhau vạn loại mới nghịch lẫn nhau; vì ghét nhau vạn loại mới tàn hại lẫn nhau. Mà tàn hại lẫn nhau là cơ diệt thế, các con có biết à? Thầy cấm các con từ đây nếu không đủ sức thương nhau thì cũng chẳng đặng ghét nhau nghe à….

Thăng.


Phụ ghi: Bài Thánh ngôn nầy cùng một ý với bài Thánh ngôn ngày 11-01-1930 (12-12-Kỷ Tỵ) Thánh ngôn Hiệp Tuyển Q.2 bài 64.