119. Ngày 28-06-1928 (âl. 11-05-Mậu Thìn): Ðức Chí Tôn dạy làm đường cát trắng để ví với khổ hạnh.

Le 28 Juin 1928 (11-5-Mậu Thìn).

THẦY

Các con.

Hiếu! Con nghe Thầy nói chuyện làm đường cát trắng con.

Thầy đố con biết làm sao cho đường đen ra trắng… Cười …

Nghe con, nè làm theo nghe.

Ðổ đường đen vào một cái hủ thọc lủng đít, rồi định chừng cho vừa hai phần hủ đường, còn một phần hủ thì đổ bùn non cho tới miệng, đem phơi nắng chừng một tuần thì là đường trở nên trắng; gạt lớp bùn đi thì con đặng một thứ đường trắng phau phau rất ngon rất đẹp đó con.

Cái khổ hạnh của con giống như đường đó con à. Con có biết Thầy khóc như con vậy chăng con?!

Nếu con không vậy làm sao đáng con cái của Thầy. Con chỉ nhớ rằng Thầy thương con là đủ. Ðặng thế gian yêu mến ắt Thầy phải ghét, mà Thầy ghét con thì còn chi con, con khá nhớ!

Cư, Chương, lo Tịnh Thất với em nghe.

Tắc, đã đổ biếng ra rồi đa nghe.

Cư, kêu hai anh lớn con vào chầu Thầy. Phò Ðại Ngọc Cơ kẻo nó nghi ngờ nữa nghe con.

 

Phụ ghi: Bài nầy có trong quyển 1 Năm Mậu Thìn 1928 cách chấm câu có sự khác biệt. Ðể cho nhất quán chúng tôi chọn bài nơi quyển 1 thay thế cho bài nơi quyển 2 nầy.


Tái Cầu: THẦY

Các con, cười …..

Bây giờ một đời cũng cứ dại vậy hoài há? Biểu phò loan mà cũng để Thầy đợi mới nghe, con cái cứng đầu, nặng hơi mỏi nghỉnh. Cười….

Trung, Thái Bạch chầu Thầy để lời khen con, Thầy mừng lắm. Từ ngày các con chẳng thuận nhau, nó giận, làm cho Thầy lo sợ buồn bực. Con cũng lừa dịp nầy cầu nó cho kinh luôn, con nghe.

….. Con nghe lời Thầy dặn:

Về Vĩnh Nguyên Tự, con nhứt định cho Thụ về Tòa Thánh. Hai em con Cư với Tắc từ đây hằng ở bên con đặng đi phổ độ. Ba con phải ra Tương trong tuần tới nầy đặng Thầy giáng cơ dạy nó kẻo nó lo lắng sầu thảm tội nghiệp. Rồi về con phải đi Ô Môn tại chùa Vạn Ðức, cầu Thái Bạch đặng nghe nó dạy và phổ độ chúng sanh.

Nương, từ đây con phải sắp đặt đặng giữ cho an thuận Tòa Thánh. Thái Bạch nói với Thầy rằng: Nó giao Tòa Thánh cho con đặng Trung, Cư, Tắc đi phổ độ.

Các con khá tuân mạng lịnh nó kẻo nó giận nghe.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng.