124. Ngày 24-06-1928 (âl. 07-05-Mậu Thìn): Ðức Thái Bạch dạy “Lão cầm quyền Giáo Tông đặng cũng nhờ nương theo chư Ðạo hữu mới có phần xác mà hành chánh đặng…”.

Ngày 24-6-1928 (07-05-Mậu Thìn).

THÁI BẠCH

Lão giận không muốn cho hầu đó chút, nhưng Chí Tôn đã phân dạy, Lão phải tuân theo cho vào.

Lão mừng chư Ðạo hữu. Cười….

Chư Hiền Hữu, Lão hỏi thử rằng: Không biết Lão có nơi đây không há?

À há! Giáo Tông mà làm gì hử?

Lão tưởng không cần nói thì chư Ðạo Hữu cũng đủ biết rằng: Lão cầm quyền Giáo Tông đặng cũng nhờ nương theo chư Ðạo Hữu mới có phần xác mà hành chánh đặng; Lão chẳng có lời chi cám ơn chư Hiền Hữu đã tận tâm giúp Lão nên nền Ðạo ngày nay mới biến ra như vầy… Cười….

Cửu Trùng Ðài thì không quyền; Hiệp Thiên Ðài không lịnh, Lão dầu để hết tinh thần thiêng liêng vào nữa cũng chẳng làm gì? Chi bằng Lão để cho chư Hiền Hữu dùng hết sức phàm điều đình, chừng nào không đặng cầu đến Lão sẽ hay, cười….

Lão cũng chẳng nên nói chi lắm mà làm cho phiền lòng Chí Tôn, vì lắm công chư Hiền Hữu nên Ðạo mới ra đến đổi nầy.

Thăng.