130. Ngày 31-05-1928 (âl. 13-04-Mậu Thìn): Ðức Chí Tôn dạy “… Kẻ nào gieo sự chia phân, tương tàn cho các con là kẻ nghịch đường Chánh Giáo…”.

Phò Loan: Hộ Pháp, Thượng Phẩm.

Ngày 31-05-1928 (Mậu Thìn).

THẦY

Các con,

Trung, con phải liệu dùng thời giờ thế nào cho có đủ mà xem xét cách hành động phần nhiều trong các Ðạo Hữu của các con trong buổi nầy. Thầy đã phân phát phận sự đặc biệt của con mà chẳng làm sao cho hết lòng, còn sợ chinh lòng của Ðạo Hữu hơn sợ thiếu sót phận sự. Lúc nầy là lúc Chánh Phủ đương dòm hành cử chỉ trong Ðạo định liệu mà cho phép hay là cản ngăn. Các con hành sự mà nhiều đứa hay lấy quyền riêng để làm cho sanh sự rối loạn trong Ðạo.

Nếu các con chẳng gắng công mà chăm nom việc hành tàng của chư Ðạo Hữu, thì chẳng khỏi sanh một trường náo nhiệt lớn lao trong Ðạo, mà rồi sanh linh cũng vì đó phải chịu lỡ bước trót muôn ngàn.

Từ đây, những Thánh ngôn ban hành cho các Môn Ðệ cần phải có con ký tên và ấn dấu đành rành; nếu Thánh ngôn mà thiếu con ký tên thì chư Môn Ðệ được phép không tuân. Con phải cho chư Môn Ðệ biết nghe. Thầy vốn chẳng muốn làm cho nhọc lòng của Môn Ðệ nào mà không bổ ích chi cho nền Ðạo.

Than ôi! Các con còn phải trải qua đường dài ngàn dặm, còn qua biết mấy vực thẳm non cao, mà đã vội muốn chia lìa phân cách nhau.

Thầy cũng đau lòng, nhưng căn phần về sau của mỗi đứa đều định. Các con khá biết thương nhau mới chẳng uổng công trình đã bấy lâu cực khổ. Kẻ nào gieo sự chia phân, tương tàn cho các con là kẻ nghịch đường Chánh Giáo. Nếu chẳng biết cải hóa thì lòng từ bi của Thầy khó dung tình nữa đặng.