131. Ngày 01-06-1927 (âl. 02-05-Ðinh Mão): Ðức Chí Tôn dạy “… các con phải chịu lắm nỗi gay go mà gieo mối thương tâm cho đoàn hậu tấn…. Thầy phải ngưng hết Cơ Bút truyền Ðạo,…”.

Phò Loan: Hộ Pháp, Thượng Phẩm.

Ngày 01-06-1927 (Ðinh Mão).
Ðàn tại Phước Thọ, nhà M.Tương.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh.

Tương, từ nền Ðạo khai sáng đặng gieo truyền mối Chánh Giáo cho đến nay thì phần nhiều Môn Ðệ đã có để trọn tấc thành mà dìu dắt sanh linh đắp vun mối Ðạo Trời. Ấy là những đứa Thầy đã tin cậy đặng gia công dọn lối chông gai để mở trong nẻo Thiêng Liêng dẫn lần dân sanh thoát khỏi sông mê bể khổ tức là cõi trần vô vị nầy. Ðạo đã lập thành, gót trần của phần nhiều Môn Ðệ hầu rửa sạch bợn, nhưng các con phải chịu lắm nỗi gay go mà gieo mối thương tâm cho đoàn hậu tấn. Gương sáng đã giồi nên mà con thuyền Bát Nhã phải tùng nơi máy Thiên cơ mà lắm phen lắc lẻo, đắm chìm biết bao nhiêu khách tục.

Ấy là những Môn Ðệ vô phần, chẳng giữ nét thanh cao, lại mượn thói vạy tà để làm cho nhơ bợn mối Ðạo quí báu của Thầy đã lấy đức háo sanh mà khai hóa. Con đã để dạ ưu tư về mối Ðạo, đã lắm lần trêu cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu sòng mong trau rạng mảnh gương để soi chung bước đường sau mà lần đến cảnh tự toại thung dung, tránh hết muôn điều phiền não, ấy là Môn Ðệ yêu dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh co. Cân công quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung qui mỗi đứa. Còn tới cuối kỳ tháng sáu nầy thì Thầy phải ngưng hết Cơ Bút truyền Ðạo, các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối Ðạo.

Nầy là mấy lời đinh ninh sau rốt khá lưu tâm, ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường ngay bước đến thang Thiêng Liêng chờ ngày hội hiệp cùng Thầy, ấy là điều quí báu đó. Thầy cho các con tự định thâu sớ và cho nhập môn như các chỗ khác.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng.