132. Ngày 12-09-1927 (âl. 17-08-Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch dạy “… hễ ai biết phục theo luật định của Hội Thánh Công Ðồng thì đặng phép dâng sớ cho Lão định đoạt…”.

Ngày 18-09-1927.

LÝ BẠCH

Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu còn mang trách nhậm lớn lao của Ðại Từ Bi đặng phổ thông, điều đình mối Ðạo, hiệp với Hội Thánh mà trù nghĩ, suy tính cách thức hành động về bước đường của chư Thiên Phong và Ðạo Hữu trong buổi nầy. Phải lấy nét thẳng đường ngay do nơi tâm thành mà hành sự tạc thù, đừng sợ chinh lòng mà để nét bất bình cho cả chư Ðạo Hữu. Mỗi mỗi các việc hành động đều nơi Ðức Từ Bi sắp đặt sẵn rồi duy có để chư Hiền Hữu bước lần mà đi tới.

Những Ðạo Hữu nào mà không vì hạnh đức, mà nương cậy chung hiệp nhau lo hành Chánh Giáo thì đã có chư Thần Thánh lãnh lịnh biên ghi vào sổ công quả đợi ngày chung qui đặng vào cân Thiên Ðiều mà phán đoán, nhưng Hiền Hữu cũng nên giữ lời Thánh giáo của Ðức Từ Bi, hễ ai biết phục theo luật định của Hội Thánh Công Ðồng thì đặng phép dâng sớ cho Lão định đoạt. Nhiều kẻ lại tư lịnh muốn mở riêng đường khác, đặng dìu nhơn sanh vào lối quanh co. Hại thay, căn xưa quả trước chẳng chịu lo đền bồi, lại tự mình vào nơi hang thẳm, sau kết cuộc ra thế nào sẽ thấy.

Hiền Hữu lo về phần Thuyết Ðạo cho chóng; Bàn Tri Sự sắp đặt có đủ tư cách và mỗi Ðạo Hữu đều có tư cách riêng mỗi tháng nhóm một lần là đêm Rằm mà bàn tính việc Ðạo; xem xét coi sự nào trong Ðạo nên hủy vì sái nhơn tâm, sự nào nên thi hành vì hiệp lòng sanh chúng, gắng lo chung nhau mà làm cho Ðạo đặng có phẩm giá tối cao, tối trọng, thì thế nào chư Hiền Hữu chẳng vui lòng mà bước tới.

Mỗi lần nhóm Bàn Tri Sự, ba vị Ðầu Sư phải có mặt, ba Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài chứng sự. Mỗi việc nghị định đều biên chép để lại đành rành, sau khỏi điều dị nghị. Trong cả chư Ðạo Hữu và Tín Ðồ, Lão cho Hiền Hữu biết rằng: Nữ phái phần nhiều chưa thông hiểu về Ðạo cho lắm.

Hiền Hữu mỗi Ðàn lệ cần phải buộc Nữ phái tới mà nghe Thuyết Ðạo chung với Tín Ðồ. Sau nầy chừng Lão liệu có Ðạo Muội nào đáng công tìm học Ðạo lý thì sẽ cho Thuyết Ðạo.

Trung bạch: Xin nhóm Ðàn tại Chợ Lớn.

Hiền Hữu đặng tự liệu. Từ đây để Hoạch vào Hiệp Thiên Ðài nghe. Lão để lời khuyên chung và gắng vì Ðạo mà tỏ nét kính thành Ðấng Chí Tôn.


Phụ ghi: Theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 2 bài 37 ghi là: Ngày 12-09-1927 (âl. 17-08-Ðinh Mão)