133. Ngày 02-09-1942 (âl. 15-08-Nhâm Ngọ): Ðức Diêu Trì Kim Mẫu dạy “Mình tu cho chúng sanh, mình lập vị cho chúng sanh tức là mình lập vị cho mình…”.

Phò Loan: Khai Ðạo Ðãi, Hiến Ðạo Tươi.

Ngày Rằm tháng 8 năm Nhâm Ngũ ((2-9-1942).

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Mừng các con Nam, Nữ,

Mẹ vui được thấy các con biết lo cho chúng sanh tức là lo cho mình vậy.

Mình tu cho chúng sanh, mình lập vị cho chúng sanh tức là mình lập vị cho mình. Phải hiểu cho rõ, nếu chúng sanh chưa ai đắc Ðạo, thì ta phải cầu nguyện cho người đắc Ðạo trước ta.

Nếu mình cứ mong cho cao phẩm giá, tức là trái với Thiên ý. Mình phải hằng ngày trau giồi tánh đức, lo chung cho thiên hạ ấy là phương pháp tu tắt đó.

Thường ngày công phu mà mình chất chứa tánh tự kiêu thì cũng không mong đắc chánh quả được, bất quá đắc một vị Ðịa Tiên đó thôi. Vậy muốn cho hoàn toàn thì rán tập cho biết trừ các điều xấu xa, tập thường ngày tầm chơn lý, kiếm hiểu huyền vi, răn mình hằng bữa, đó là đường chánh sáng láng cứ lo bước tới.

Ðạo chia ra ba Chi: Thế, Pháp, Ðạo. Mình tu cho đúng theo luật, hành theo pháp thì chúng sanh nơi thế ca tụng công đức mình, trọng kính mình, ấy là mình đắc thế.

Hễ đắc thế thì phải tầm pháp đặng cứu chữa, dạy bảo theo pháp; nếu mình hành pháp hiển linh, chúng sanh ứng mộ, thì mình đắc pháp. Nếu đắc pháp thì phải tầm Ðạo là vô vi, muốn tầm không phải dễ, mà dễ khó là do nơi mình; nếu đi được hai khoản thì khoản sau nầy phải rán, nếu đắc Ðạo thì nhập cõi Niết Bàn.

Mẹ ban ơn cho các con Nam, Nữ.

Nhứt khí tạo đoan cả Ðịa Cầu,
Nương theo Mẹ cả giảng vài câu.
Kính dâng Tam Bửu hằng năm vẹn,
Tặng lễ mừng thầm đắc chẳng lâu.

Nhị Châu Chơn Võ nhớ cùng không,
Nương cõi Thiên Cung gởi bóng hồng.
Kính tặng vài câu mừng bạn cũ,
Tặng người hiếu hạnh chịu phòng không.

Tam Kỳ khai mở Ðạo lần ba,
Nương náu ít lâu rõ báu hòa.
Kính lượng bề trên ban đức tánh,
Tặng người tài trí hứng Ðài cao.

Tứ đức vẹn toàn mới xứng danh,
Nương hơi nhang khói chỉ điềm lành.
Kính mừng quý vị ân cần tịnh,
Tặng khách nâu sòng diệt quới khanh.

Ngũ hành vận chuyển đoạt huyền Thiên,
Nương níu đôi năm khỏe tự nhiên.
Kính có công tu nay gặp hội,
Tặng mình hữu hạnh phục quy nguyên.

Lục lạc khua ran cả Ngũ châu,
Nương chi vật chất phải âu sầu.
Kính xin tỉnh giấc lo tu sớm,
Tặng quyết cầu ân cổi ách sầu.

Thất thế náu nương chớ tưởng lâu,
Nương cùng quý vị chỉ đường cầu.
Kính đem đến tận bờ dương liễu,
Tặng nghĩa đài sơn kẻ chực chầu.

Bát du hành khất bữa mơi chiều,
Nương nưởng mình to giống kẻ thiêu.
Kính đến Tây Phương tầm Xá Lợi,
Tặng tình đồng Ðạo phải đồng yêu.

Cửu Thiên mở cửa rước người hiền,
Nương chí dắt dìu khách hữu duyên.
Kính lập công to quy tựu vị,
Tặng tiền phát khởi lập căn nguyên.

Thu cúc hứng sương khách kiếm mùi,
Chín Bà cùng Mẹ đến chung vui.
Thương nhau tìm kiếm chừng nào gặp,
Công đức vẹn toàn sẽ hiệp ngôi.