134. Năm1927 (âl. Ðinh Mão): Ðức Chí Tôn dạy về việc Ca Bảo Ðạo qui vị.

Chùa Gò Kén (Thánh ngôn ngày anh Bảo Ðạo qui vị, năm Ðinh Mão 1927).

THẦY

Các con,

Ðại lụy! Cái thảm trạng chia lìa ngày nay có thể làm cho các con vì đau đớn mà biết thương yêu nhau chăng? Thảm! Từ thử có một mình Bảo Ðạo là niên cao kỷ trưởng hơn các con hết, mà buộc Thầy phải đem về thì tưởng các con đủ biết mình là côi cúc về đường đời, không ai đủ trí thức hoàn toàn mà binh vực các con nữa, thì mới biết lập mình có đủ khôn ngoan tài tình đạo đức thì địa vị các con mới trở nên cao đặng.

Thầy đôi phen phải buộc lòng lấy hình phạt mà làm ra phần thưởng. Các con đã hiểu Ðạo đặng chút ít, Thầy tưởng chẳng cần phải cạn lời, Thầy khuyên các con lấy Chương làm giây thân ái mà buộc nhau, mới đặng hòa nhã nơi Hiệp Thiên Ðài. Thầy cho phép các con làm lễ táng cho nó long trọng hầu nêu gương cho hậu tấn.

Tắc, phải biểu Cư xuống cho kịp làm lễ y như lời Thầy dạy đám táng của Thụ. Nhớ làm đừng bỏ nữa nghe. Thầy cũng nhắc lại với các con rằng: Ðủ 3 năm phải thiêu hài cốt, lên tượng đặng đem nó vào Bát Quái Ðài nghe. Nơi mộ nó phải để quan tài khỏi mặt đất một tấc mà đắp xây tháp y như lời Thầy đã dặn. Trên mặt tháp đề chữ vàng: “Bảo Ðạo Chơn Quân” nhớ à!

Thầy thăng.


Thi của Bảo Ðạo cho lúc lâm chung:

Từ nay ra khỏi chốn nhơn gian,
Thủy tú sơn tinh thích chí nhàn.
Vì bởi lục căn lòng chẳng bợn,
Cho nên mới đặng nhập Tiên Bang.

 

Bảo Ðạo Chơn Quân (Chung Lưu đề).