136. Thánh giáo để học đạo.

Thánh giáo ÐỨC CHÍ TÔN

…. ….

Tòa Thánh là quê cha đất tổ, nhau rún cội nguồn.

T….. Con định ý gần trúng, nghĩa là dầu cho bậc Chí Thánh đi nữa cũng thọ sanh nơi Thầy. Muốn đến trường Thánh Ðạo phải theo sau Thầy. Cái xác trần tiêu diệt hôi thúi, chớ tánh Thánh chẳng hề tiêu diệt hôi thúi.

Thầy từ khi khai Thiên lập Ðịa, Thầy cũng vì yêu mến các con mà phải trải bao những điều khổ hạnh, mấy lần lao lý, mấy lúc dang mày nuôi nấng các con hầu lập nên nền Ðạo, cũng tưởng các con lấy đó mà làm đuốc soi mình đặng bỏ tà qui chánh.

Mấy lần vun đắp nền Ðạo, Thầy đều bị bây mà hư giềng cả, Thầy buồn đó các con.


THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Các em có hiểu vì sao mà phải rộng lòng bác ái chăng? Vì vạn vật do Ðức Từ Bi mà sanh hóa trong cõi thế.

… … …

… người có nên trái lòng Trời là Ðức Ðại Từ Phụ chăng?

Xin xem THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN Q.2 Bài 79 Ngày 21-04-1933 (âl. 27-03-Quí Dậu)