137. Ngày 20-03-1935 (âl. 16-02-Ất Hợi): Ðức Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy về phẩm vị Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài.

Tòa Thánh, ngày 16 tháng 02 năm Ất Hợi (20-03-1935).

CHƯỞNG ÐẠO NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
QU. VICTOR HUGO

Cười…. Khi nãy có Thượng Phẩm và Qu. Giáo Tông nơi đây, song hai vị mới hộ tiếng Nữ phái…. Cười…. Quí hóa dữ ha! Thưa Hộ Pháp, Bần Ðạo để lời chia vui cùng Ngài. Khi hôm qua nhờ có Thánh chỉ Chí Tôn, nên mới đặng rộng đường xuất Thánh…. Bần Ðạo có để lời trân trọng cầu thưởng cho học tu nên mới đặng cao phong phẩm giá.

Cười…. Phẩm trật rắc rối khó nói rõ, nhưng chia ba: Pháp, Ðạo, Thế. Thì theo sự hiểu biết của Bần Ðạo như vầy:

Sĩ Tải là Secrétaire archiviste.

Lên phẩm Truyền Trạng là Greffier.

Rồi lên phẩm Thừa Sử là Commissaire de la Justice.

Phẩm Giám Ðạo là Inspecteur.

Lên phẩm Cải Trạng là Avocat.

Lên phẩm Chưởng Ấn là Chancelier.

Lên phẩm ấy rồi tùy phái lên đại vị Hiệp Thiên Ðài, nhưng phải biết rằng: Chưởng Ấn phải lên đại vị Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn mà đắc phong phổ thông đặng một nước nào rồi mới vào chánh vị.

Lợi và mấy vị kia là Sĩ Tải của Hiệp Thiên Ðài mà thôi.

Thăng.