138. Châu Tri số 1 của Qu. Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (1933).

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Bát Niên)

Qu. Giáo Tông Thượng Trung Nhựt

CHÂU TRI (Số 1)

 1. Cho chư Thiên Phong,
 2. Chư vị Ðầu Họ Ðạo,
 3. Chư vị chủ Thánh Thất,
 4. Và chư Ðạo Hữu Lưỡng Phái.

Chư Hiền Hữu, chư Hiền Tỷ, chư Hiền Muội,

Chiếu theo Thánh giáo của Ðức Chí Tôn ngày 4-2-1933.

Chiếu theo Thánh giáo của Ðức Lý Giáo Tông ngày 1-1-1933 và ngày 10-3-1933.

Chiếu theo những điều của Thượng Hội quyết định ngày 25-12-1932.

Việc chánh trị của nền Ðạo đã được sắp đặt lại từ 12-3-1933 (17-2-Quý Dậu) như sau nầy:

ÐIỀU THỨ NHỨT: Thượng Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt còn cầm quyền Giáo Tông mà thôi.

ÐIỀU THỨ NHÌ: Trong lúc Chưởng Pháp chưa có chánh vị thì quyền hành Chưởng Pháp giao cho Hiệp Thiên Ðài cầm. Ba vị Thời Quân cầm quyền Chưởng Pháp là: vị Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, vị Bảo Thế Lê Thiện Phước, và vị Hiến Ðạo Phạm Văn Tươi.

ÐIỀU THỨ BA: Ba vị Chánh Phối Sư: Thái Thơ Thanh, Thượng Tương Thanh, và Ngọc Trang Thanh còn cầm quyền Quyền Ðầu Sư mà thôi.

ÐIỀU THỨ TƯ: Trong lúc Chánh Phối Sư chưa có chánh vị thì quyền hành giao cho Hiệp Thiên Ðài cầm. Ba vị Thời Quân cầm quyền Chánh Phối Sư là: Vị Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, vị Khai Ðạo Phạm Tấn Ðãi, và vị Khai Thế Thái Văn Thâu.

 • Vị Khai Pháp cầm quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
 • Vị Khai Ðạo cầm quyền Thái Chánh Phối Sư.
 • Vị Khai Thế cầm quyền Thượng Chánh Phối Sư.

ÐIỀU THỨ NĂM: Ba vị Chánh Phối Sư tân được quyền lập Nội Chánh để cầm quyền Cửu Viện tại Tòa Thánh.

Tòa Nội Chánh được chia ra như vầy:

PHÁI THÁI:

 1. Lương Viện:
  Quản Lý: Phối Sư Thượng Tông Thanh,
  Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Hộ Thanh.
 2. Hộ Viện:
  Quản Lý: Giáo Hữu Thái Như Thanh,
  Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thái Bộ Thanh, Lễ Sanh Thượng Chất Thanh.
 3. Công Viện:
  Quản Lý: Giáo Hữu Thái Gấm Thanh,
  Phó Quản Lý: Lễ Sanh Thượng Ngươn Thanh.

PHÁI THƯỢNG:

 1. Nội Viện:
  Quản Lý: Giáo Sư Thượng Thành Thanh, Giáo Sư Thượng Latapie Thanh.
  Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Trí Thanh, Giáo Hữu Ngọc Non Thanh.
 2. Học Viện:
  Quản Lý: Giáo Sư Thượng Thành Thanh,
  Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Sáng Thanh.
 3. Nông Viện:
  Quản Lý: Giáo Hữu Ngọc Bổn Thanh,
  Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Ðứa Thanh.

PHÁI NGỌC:

 1. Lại Viện:
  Quản Lý: Giáo Sư Thượng Bảy Thanh,
  Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Tuy Thanh, Giáo Hữu Thượng Thiện Thanh, Giáo Hữu Thượng Áo Thanh.
 2. Lễ Viện:
  Quản Lý: Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh,
  Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Mía Thanh, Giáo Hữu Thượng Lai Thanh.
 3. Hòa Viện:
  Quản Lý: Giáo Sư Thượng Liêng Thanh,
  Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Tại Thanh, Lễ Sanh Thượng Tài Thanh …

Lễ Ðăng Ðiện và ban quyền cho Quyền Giáo Tông, Quyền Ðầu Sư, Chánh Phối Sư và Nội Chánh đã thiết hành ngày 12-3-1933 tại Tòa Thánh Tây Ninh, nhằm ngày 17-2-Quý Dậu.

Ba vị Chánh Phối Sư và Nội Chánh đã bắt đầu hành chánh kể từ ngày 26-3-1933, nhằm ngày 1-3-Quý Dậu là ngày ba vị cựu Chánh Phối Sư thăng lên Quyền Ðầu Sư, đã giao trách nhậm cho ba Chánh Phối Sư tân là: Ba vị Khai Ðạo, Khai Pháp, và Khai Thế.

Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh thứ nhì, thứ ba và thứ tư của Ðức Lý Giáo Tông thì mỗi việc chi thuộc quyền chánh trị đều giao cho Chánh Phối Sư như là quyền thay mặt cho toàn Ðạo mà giao thông cùng Chánh Phủ và cả Tín đồ, quyền giáo dục nhơn sanh, quyền xem xét các nơi, chăm nom Ðạo Hữu, quyền trị Chức Sắc phần Ðạo và phần Ðời, buộc Chức Sắc làm y phận sự, quyền tạp tụng, quyền điều đình sự phổ độ, tài liệu của Ðạo, quyền chủ trương Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh…v…v…

Vậy chúng tôi xin khuyên chư Thiên Phong phải hết lòng vì Ðạo, giúp cho ba vị và Hội Thánh có đủ sức thi hành cả chương trình hành Ðạo. Chương trình nầy có in theo sau đây cho chư Chức Sắc và chư Ðạo Hữu Lưỡng Phái biết.

Từ đây các việc truyền bá trong Ðạo phải có tờ của ba vị Chánh Phối Sư tân ký hay là Ban Nội Chánh thay mặt cho ba vị ký. Ai không được lịnh của ba vị ký mà tự chuyên đi giao thông với chư Chức Sắc và chư Ðạo Hữu là người muốn sanh việc rối loạn làm hư nền Ðạo.

Hiện thời, Hội Thánh rất cần việc hiến công quả, chư Ðạo Hữu có tài nghề chi cũng nên thừa lúc nầy đem ra hiến cho Ðạo nhờ, vì một năm nay phải lo khởi cất Bát Quái Ðài.

Năm rồi Thái và Ngọc Chánh Phối Sư có ra Châu Tri số 39 đề ngày 6-1-1932, xin chư vị Chức Sắc, Ðầu Họ Ðạo, chủ Thánh Thất cho trong Ðạo Hữu hay, ai có lòng bác ái hộ vật thực đến Tòa Thánh hỉ cúng đặng đủ nuôi Ðạo Hữu hiến thân làm công quả cho nền Ðạo.

Năm nay Tòa Thánh phải tạo tác nhiều việc lớn lao, nên cũng xin chư Ðạo Hữu hết lòng lo việc hộ vật thực như: lúa, gạo, nếp, bắp, khoai, muối,…v…v….

Các vật thực và vật dụng hộ về Tòa Thánh đều có Chức Sắc Thiên Phong thâu nạp và chứng kiến công ơn của chư Ðạo Hữu hỉ cúng cho Ðạo.

Ngoài năm nay Hội Thánh còn phải lo việc phổ độ ngoại quốc (việc hiệp nhứt trong năm Quý Dậu, vì cả Thế Giới trông mong hai chữ Hòa Bình). Năm nay là năm lập thành đại công quả xin chư Chức Sắc và chư Ðạo Hữu Lưỡng Phái phải tận tâm chung lo chấn hưng nền Ðạo cho hoàn tất, y theo Thánh giáo của Ðức Chí Tôn hồi năm Bính Dần.

Tòa Thánh, ngày 1 tháng 4 năm 1933 (Âm lịch, 7-3-Quý Dậu).
Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC
Qu. Giáo Tông
THƯỢNG TRUNG NHỰT